Статті

Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) за Особливостями

4
1160

У даному матеріалі розглянемо один із випадків внесення змін до істотних умов договору про закупівлю передбачених Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), а саме: «погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)».

Зауважуємо, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей (пункт 17 Особливостей).

У відповідності до пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені в даному пункті. Одним із таких випадків є погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) (підпункт 5 пункту 19 Особливостей).

На перший погляд зазначений випадок є доволі простим, водночас замовникам потрібно звернути увагу на умови, які містяться у даному випадку, а саме:

 • погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення;
 • незмінюваність кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг.

Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення

При дотриманні зазначеної умови при внесенні змін до договору про закупівлю важливим є визначення поняття ціна у договорі про закупівлю.

Насправді законодавцем урегульоване це питання в ряді нормативних документів. Тож, у відповідності до положень статті 632 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

Згідно частини 3 статті 180 Господарського кодексу України (надалі - ГКУ) при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору

Що ж таке ціна? Ціна це виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару (пункту 15 частини 1 статті 1 Закону України «Про ціни та ціноутворення»).

Також питання щодо ціни в договорі (у господарських зобов’язаннях) врегульовано статтею 189 ГКУ. Так, ціна в цьому Кодексі є вираженим у грошовій формі еквівалентом одиниці товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних ресурсів, майнових і немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації), який потрібно застосовувати як тариф, розмір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що використовують у системі оподаткування.

Ціна є істотною умовою господарського договору. Ціну зазначають у договорі у гривнях. Ціни в зовнішньоекономічних договорах (контрактах) можуть бути визначені в іноземній валюті за згодою сторін.

Отже, ціна у договорі про закупівлю:

 • є істотною умовою;
 • виражена у грошовій формі еквівалент одиниці товару;

та

 • змінюється після укладення договору лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Якщо розглядати випадок щодо зміни ціни в договорі про закупівлю з підстав визначених підпунктом 5 пункту 19 Особливостей, то така зміна можлива лише в бік зменшення. При цьому, при внесенні змін згідно даного підпункту немає вимог щодо документального підтвердження зменшення ціни.

Незмінюваність кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг

При внесенні змін до договору про закупівлю згідно даної підстави замовнику потрібно дотриматися ще однієї умови, а саме: зменшити ціну без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг. Тобто замовники не можуть змінювати показники кількості (обсягу) та якості, які далі розглянемо детальніше.

Згідно тлумачень «Словника української мови» обсяг, у, ч. 1. Розмір, величина чого-небудь. // Зміст чого-небудь з погляду його величини, кількісного вираження і.ін.

Тобто, з наведених вище понять можна дійти висновку, що «обсяг» - розмір, величина, кількісне вираження товарів, робіт і послуг, які мають придбаватися або придбалися замовником згідно договору про закупівлю. Та враховуючи положення статей 638 ЦКУ та 180 ГКУ це є істотною умовою договору.

Згідно частини 4 статті 180 ГКУ умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості.

Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

У господарському праві існує класифікація нормативних актів господарського законодавства залежно від змісту норм, це, зокрема:

 • акти, норми яких є загальними правилами функціонування господарських відносин;
 • компетенційні акти, які визначають статус учасників господарських відносин;
 • нормативні акти, що виражають норми-завдання;
 • нормативні документи, що регулюють технічні параметри виробництва та його результати (технологічні процеси, якість продукції тощо).

Частина 4 статті 180 ГКУ скеровує до нормативно–правових документів, зазначених у статті 15 ГКУ, які стосуються якості предмету закупівлі. У частині 1 цієї статті визначено форми нормативних документів, що регулюють технічні параметри виробництва та його результати: технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови.

Застосування стандартів, кодексів усталеної практики чи їх окремих положень є обов'язковим для:

 • суб'єктів господарювання, якщо обов'язковість застосування стандартів чи кодексів усталеної практики установлено нормативно-правовими актами;
 • учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти чи кодекси усталеної практики;
 • виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні.

Отже, нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як «стандарт», «кодекс усталеної практики» та «технічні умови».

Водночас, у разі відсутності затверджених нормативно–правових документів, які регулюють чи встановлюють якість товарів, робіт та послуг, в такому випадку сторони керуються положеннями договору про закупівлю, які встановлюють вимоги щодо якісних / технічних характеристик предмету закупівлі.

Підсумовуючи вище наведене, вносячи зміни згідно даної підстави для внесення змін до договору про закупівлю розглянуті показники кількості (обсягу) та якості товарів, робіт та послуг замовник не може змінювати.

Порядок внесення змін до договору про закупівлю

З огляду на зазначене вище у даному матеріалі, замовник може внести зміни до істотних умов договору про закупівлю у випадку погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) при цьому, враховуючи що договір про закупівлю все ж таки укладається з урахуванням положень Цивільного та Господарського кодексів України, тому замовнику потрібно врахувати приписи щодо порядку внесення змін до договору про закупівлю.

За загальними правила законодавства зміни до правочину (договору) вносяться у такій же самій формі як укладався сам договір, тобто у письмовій формі за підписом уповноважених сторін такого договору.

Статтею 188 Господарського кодексу України визначено порядок зміни та розірвання господарських договорів. Зазначеною статтею встановлено, що  сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Тому, замовникам варто в умовах договору прописати порядок дій сторін, які сторони договору можуть використовувати при визначенні в договорі про закупівлю умов порядку зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

Приклад умов договору про закупівлю

Істотні умови даного Договору, в тому числі ціна за одиницю Товару, можуть змінюватися, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до даного Договору у наступних випадках:

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в бік зменшення.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціна відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в договорі в бік зменшення, визначеної  даним Договором.

При зменшенні ціни договору сторони запевняють, що така зміна відбувається без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, що визначенні в даному Договорі.

Зміни до договору про закупівлю визначенні даним пунктом набирають чинності з моменту підписання сторонами додаткової угоди, або з іншої дати зазначеної у  додатковій угоді.

Підсумок

 1. Ціна в договорі про закупівлю є істотною умовою договору та є вираженим у грошовій формі еквівалент одиниці товару, роботи чи послуги, та яка може змінюватися після укладення договору лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом, а саме лише в бік зменшення.
 2. Зміна істотних умов договору у випадку зміни ціни в бік зменшення має відбуватися без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, визначених умовами укладеного договору про закупівлю.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard