Договір публічної оферти

I.Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією ФОП Тихончук Олекса Миколайович, ФОП Селютін Микола Миколайович та ФОП Качка Олена Юріївна (далі за текстом — «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через сайт (далі по тексту — «Договір»), і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному сайті Продавця: TNDR.COM.UA (далі — «Сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу послуг вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору у строки та за цінами, вказаними на Сайті Продавця.

II. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Послуга» — надання послуги з надання навчального та інформаційно-довідкового контенту, що може бути в різних формах - статтей, вебінарів, документів, консультацій тощо, в будь-якій формі, яка пропонується на сайті. При цьому будь-яка скаладова Послуги носить інформаційно-довідковий характер. Послуга надається шляхом відкриття доступу до обмежених сторінок Сайту;
«Сайт» — засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди;
«Продавець» — компанія або компанії, яка реалізує послуги, представлені на Сайті;
«Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
«Замовлення» — вибір окремих позицій із переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

III. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується надати Покупцю Послугу, а Покупець зобов'язується оплатити і скористатись Послугою на умовах даного Договору та враховуючи правила використання Платформи, які визначені на сторінці: https://tndr.com.ua/rules/.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг на Сайті, у тому числі:

— добровільний вибір Покупцем послуг на Сайті;
— самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті;
— оплата Покупцем замовлення, оформленого на Сайті;
— обробка замовлення і надання послуг Покупцеві на умовах цього Договору.

3.2. До Послуг, які надаються на Сайті та за його допомогою відносяться: надання інформаційно-консультаційних послуг, надання освітніх послуг, надання доступу до баз даних, які місять різного роду інформаційно-довідкові матеріали та інших супутніх послуг, які потрібні для забезпечення взаємодії Покупців із Сайтом.

3.3. Послуги передбачають відкриття доступу до частини або всієї бази даних Сайту. Можна відкрити доступ до одного матеріалу, придбавши відповідну Послугу або до більшої їх кількості. В залежності від типу матеріалу та дати його публікації залежить вартість Послуги доступу до такого матеріалу. Ціна конкретних Послуг вказується на сторінці таких Послуг на Сайті, із зазначенням інформації щодо того, що вона в себе включає.

На сайті тож пропонуються різноманітні пакет Послуг, інформацію про яких є на відповідних сторінках Сайту.

IV. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті у разі її наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності Послуги менеджер Продавця зобов'язаний довести Покупця до відома (телефоном або через електронну пошту).

4.4. При відсутності Послуги Покупець має право замінити її аналогічною послугою, відмовитися від даної Послуги, анулювати замовлення.

V. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється перед отриманням Послуги у безготівковій формі через систему plata by mono, Liqpay, WayForPay та Fondy на Сайті.

5.2. При ненадходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

VI. Умови надання послуги

6.1. Надання послуги здійснюється шляхом відкриття доступу до обмежених сторінок Сайту.

6.2. При надані послуг можуть використовуватись стороні сервіси.

6.3. Разом із замовленням Покупцеві надається вся необхідна інформація для отримання послуги в зазначені на Сайті термін та способи.

VII. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

— в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

— своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право:

— оформити замовлення на Сайті;

— оформити електронний договір;

— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

VIII. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

— невідповідності у змісті наданих Послуг під час надання Послуги, весь контент Сайту носить інформаційно-довідковий характер;

— перебої в роботі сторонніх сервісів, які використовуються для надання Послуги;

— зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

— затримку й перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та відкриття доступу), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

— протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

— передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів: IP, MAC-адреси, логіна й пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

IX. Інші умови

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті TNDR.COM.UA

9.2. Сайт створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого на Сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Сайту для попереднього перегляду послуг, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яка надається Покупцем, є конфіденційною. Сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, надання послуг, у тому числі з використанням сторонніх інтернет-сервісів, здійснення взаєморозрахунків і ін.

X. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення на Сайті проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.2. Повернення на Сайті проводиться за рахунок Покупця.

XI. Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного надання послуг шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

XІI. Юридична інформація продаця

ФОП Тихончук Олекса Миколайович, ІПН 2753623153. Юридична адреса: Україна, 35702, Рівненська обл., м. Здолбунів, пр. Цементників 10, кв. 11

ФОП Селютін Микола Миколайович, ІПН 3295611872. Юридична адреса: Україна, 03057, м. Київ, вулиця Марії Капніст, 10-А, кв.43

ФОП Качка Олена Юріївна, ІПН 3276208807. Юридична адреса: Україна, 19523, Черкаська обл., Звенигородський р-н, смт. Вільшана, вул. Молодіжна, 12