Статті

Що замовникам слід врахувати при формуванні проєкту договору про закупівлю вугілля. Бонус: приклад договору

0
340

Пункт 28 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначає, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Згідно з пунктом 8 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» у тендерній документації зазначаються такі відомості:

 • проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Відповідно обов’язковою складовою тендерної документації є проєкт договору про закупівлю. Окрім цього, складення проєкту договору про закупівлю має важливе значення з огляду на те, що після проведення закупівлі та укладення договору про закупівлю замовник та переможець закупівлі повинні керуватися виключно умовами такого договору. Тому «старанна» підготовка проєкту договору, який сторони після проведення закупівлі будуть підписувати, має важливе значення для подальшого виконання сторонами умов договору про закупівлю.

І тому, сьогодні зупинимось на найважливіших аспектах при підготовці проєкту договору при закупівлі вугілля.

Істотні умови договору про закупівлю вугілля

Пункт 17 Особливостей передбачає, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

В свою чергу, пунктом 19 Особливостей визначено, що істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені в даному пункті.

Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Статтею 638 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначено, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

З огляду на викладене, можна вважати, що до істотних умов договору про закупівлю варто відносити:

 • предмет;
 • ціну;
 • строк дії договору;
 • умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду;
 • умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Предмет договору про закупівлю

Предмет договору про закупівлю замовники повинні формувати у відповідності до предмета закупівлі, який був визначений замовником під час оголошення закупівлі.

Частина 4 статті 180 ГКУ визначає, що умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

У відповідності до зазначених норм замовники в предметі договору про закупівлю повинні зазначити найменування товару – вугілля (вказавши конкретну марку) та його кількість.

Якість предмета договору про закупівлю

У відповідності до частини 4 статті 180 ГКУ, як ми уже зазначали вище, однією з умов про предмет договору у господарському договорі є вимоги до якості продукції.

Також стаття 268 ГКУ визначає, що якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів.

Номери та індекси стандартів, технічних умов (у разі наявності) або іншої документації про якість товарів зазначаються в договорі. Якщо вказану документацію не опубліковано у загальнодоступних виданнях, її копії повинні додаватися постачальником до примірника договору покупця на його вимогу.

У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів остання визначається відповідно до мети договору або до звичайного рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості.

Постачальник повинен засвідчити якість товарів, що поставляються, належним товаросупровідним документом, який надсилається разом з товаром, якщо інше не передбачено в договорі.

В свою чергу, національним стандартом, який визначає вимоги до технічних та якісних показників вугілля є  ДСТУ 7146:2010 «ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ. Технічні умови», який передбачає наявність посвідчення якості та сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик.

Відповідно замовники з огляду на зазначені норми, повинні визначити в проєкті договору про закупівлю вимоги до якості товару та зазначити про надання документів, які покликані підтвердити якість товару, зокрема посвідчення якості та / або сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик та / або інших документів, які передбачені законодавством.

Ціна договору про закупівлю

Як ми уже визначили вище, ГКУ визначає ціну як одну з істотних умов договору. Водночас пункт 19 Особливостей дозволяє вносити зміни до даної істотної умови договору про закупівлю, зокрема у відповідності до підпунктів 2, 5, 6, 7 пункту 19.

При цьому, важливою умовою для можливості внесення змін до договору про закупівлю є зазначення порядку змін його умов, зокрема у відповідності до статті 188 ГКУ.

Строк дії договору про закупівлю

Ще однією істотною умовою договору про закупівлю є строк його дії. Частина 1 статті 631 ЦКУ визначає, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Відповідно замовник повинен в проєкті договору про закупівлю передбачити строк дії договору та строк дії зобов’язань за договором, зокрема щодо доставки вугілля замовнику.

Окрім цього, підпункт 4 пункту 19 Особливостей дозволяє продовжити строк дії договору про закупівлю та / або строк виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, що необхідно відобразити в проєкті договору про закупівлю.

Які ще умови договору слід передбачити в проєкті договору про закупівлю?

Також при складенні проєкті договору про закупівлю замовникам доцільно зазначити в проєкті договору наступні умови:

 • порядок розрахунків;
 • права та обов’язки сторін договору;
 • умови та порядок поставки продукції, де визначити місце поставки вугілля;
 • відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;
 • оперативно-господарські санкції;
 • обставини непереборної сили.

Приклад договору про закупівлю вугілля

пов'язані статті