Статті

Розбір норми щодо звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції за підтвердженням інформації

2
784

Пункт 39 Особливостей  здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначено, що замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Тож, Особливостями надано право замовнику звернутися за підтвердженням інформації наданої учасником процедури закупівлі, до:

 • органів державної влади,
 • підприємств,
 • установ,
 • організацій

відповідно до їх компетенції.

Також, абзацом 3 пункту 39 Особливостей визначено, що у разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі:

 • вимогам кваліфікаційних критеріїв,
 • наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей,
 • або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

Пропонуємо у даному матеріалі розглянути хто ж відноситься до тої чи іншої категорії виду суб’єктів наведених у пункті 39 Особливостей, до яких замовник має право звернутися за підтвердження інформації наданої учасником процедури закупівлі.

Основними нормативно-правовими документами, які допоможуть розібратися є Конституція України, Господарський кодекс України (надалі - ГКУ), Цивільний кодекс України (надалі - ЦКУ) та Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97 (надалі – ДК 002:2004).

Органи державної влади

Чіткого переліку органів державного влади на жаль, але не наведено, водночас із окремих нормативних актів  можна сформулювати які із органів держави відносяться до органів державної влади.

У статті 1 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» до органів державної влади відносяться органи виконавчої влади (Кабінету Міністрів України, міністерств, комітетів, агентств, служб, адміністрацій, департаментів, комісій, управлінь, палат, фондів, інспекцій, бюро та інших центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій), Верховної Ради України та її апарату, Рахункової палати, Президента України, його адміністрації та інших консультативних і дорадчих органів Президента України, судів України, органів прокуратури України, а також інших органів державної влади.

Також, у підпункті 3.4.2 пункті 3.4 розділу 3 ДК 002:2004 «Органи державної влади» визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6 Конституції України).

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (стаття 75 Конституції України). Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством.

До системи місцевих органів виконавчої влади входять місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою (статті 113, 116 Конституції України), (Указ Президента України від 15.12.1999 № 1572/99 «Про систему центральних органів виконавчої влади»), (стаття 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»).

Підприємство

Згідно статті 62 ГКУ та пункту 3.1 ДК 002:2004 підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

 • приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
 • підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
 • комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
 • державне підприємство, що діє на основі державної власності;
 • підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності);
 • спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб'єктами співробітництва.

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

Установа

Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються законом (пункт 2.10 ДК 002:2004).

Зазначений державний класифікатор у пункті 2.10 містить посилання на статтю 83 ЦКУ, якою визначено загальні норми організаційно – правової форми юридичних осіб. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Положення цієї глави застосовуються до всіх товариств та установ, якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені законом.

Організація

Організація  - організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів організацій, закладів, установ встановлюються законом. (підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу 3 ДК 002:2004).

І знову ж таки зазначений державний класифікатор у підпункту 3.4.1. містить посилання на статтю 83 ЦКУ, якою визначено загальні норми організаційно – правової форми юридичних осіб.

Тобто, визначення установа та організація є майже тотожними поняттями та відносяться до визначення «юридична особи». Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 ЦКУ. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Що ж до органів місцевого самоврядування, до якої категорії суб’єктів їх можна віднести?

ДК 002:2004 у підпункті 3.4.3 пункті 3.4 розділу 3 виділено окремо ще одного суб’єкта як «орган місцевого самоврядування» - місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання (стаття 8 ГКУ, статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Водночас, у відповідності до приписів статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Тобто, органи місцевого самоврядування це як виокремлений суб’єкт якого можна віднести до категорії суб’єктів «організація».

На що замовнику варто звернути увагу? А це є те на що акцентується увага у пункті 39 Особливостей, а саме: щоб такі органи державної влади, підприємства, установи та організації мають мати компетенцію надавати відповідну інформацію та / або документи замовнику на його звернення, до прикладу.

Приклад.

Замовник отримав в складі тендерної пропозиції учасника документи, які підтверджують один із кваліфікаційних критеріїв як «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід». При цьому, у замовника є сумніви щодо наданої учасником інформації, а тому останній має право звернутися за підтвердженням інформації «про наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» до органів державної фіскальної служби України чи здійснювалися нарахування всіх необхідних платежів визначених чинним законодавством України по тих працівниках, які надані в інформації учасником для підтвердження зазначеного критерію. 

Чи може замовник звернутися до фізична особи або фізичної особи-підприємець?

ДК 002:2004 фізичну особу – підприємця віднесено до розділу 3.9 «Інші організаційно – правові форми». Підприємець – фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення (підпункт 3.9.1 пункту 3.9 розділу 3 ДК 002:2004).

У свою чергу, статтею 128 ГКУ громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:

 • безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється;
 • із залученням або без залучення найманої праці;
 • самостійно або спільно з іншими особами.

Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом. У разі здійснення підприємницької діяльності спільно з іншими громадянами або юридичними особами громадянин має права та обов'язки відповідно засновника та / або учасника господарського товариства, члена кооперативу тощо, або права і обов'язки, визначені укладеним за його участі договором про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Фізична особа, хто це? Згідно статті 24 ЦКУ людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Тобто, підсумовуючи вище зазначенні норми вбачається, що як фізична особа – підприємець так і фізична особа не може бути віднесена до категорії суб’єктів визначених пунктом 39 Особливостей, а відтак замовник не має права звертатися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі до такої категорії осіб.

Як замовник має звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції?

При зверненні замовник має врахувати, що таке звернення має відбувати офіційно шляхом направлення письмового або електронного звернення за юридичною або офіційною електронною адресою органів державної влади, підприємства, установи чи організації. У свою чергу, замовник має отримати офіційну відповідь письмову або електронну із відомостями (інформацією), яку перевіряє замовник. У разі якщо замовник отримує відповідь із використання електронної пошти у відповіді обов’язково має бути зазначено, що така відповідь надається на звернення замовника та така відповідь має бути підписана уповноваженою особою. І лише у тому випадку, якщо замовник дотримається зазначених правил останній має право таку інформацію (чи документи) використовувати як підставу для подальших своїх дій, в іншому випадку телефонні розмови, пошук в інтернеті та / або інших неофіційних джерелах тощо не буде вважатися належним доказом для підтвердженням інформації, яку отримав замовник та яка в подальшому може братися за основу для відхилення пропозиції учасника.

Практика Органу оскарження

Для прикладу наведемо Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія).

Рішення колегії АМКУ № 7183 від 06.12.2022, оголошення UA-2022-11-11-012551-a.

Обґрунтування замовника щодо відхилення тендерної пропозиції: не зазначення скаржником повної назви товару не дає змогу замовнику навіть зрозуміти, що які конкретно автомобільні шини виробництва «APLUS» запропоновано скаржником в тендерній пропозиції, для того, щоб розглянути запропонований товар на відповідність вимогам тендерної документації, зокрема стосовно технічних, якісних характеристик. Замовник зазначає, що у нього виникли сумніви щодо достовірності наданої інформації скаржником щодо країни виробника шин SAILUN у розмірі 295/80R22.

У тендерній пропозиції скаржником чітко зазначено SAILUN у розмірі 295/80R22 країна виробник – Україна. Враховуючи загальновідомий факт - єдиний завод шин на території України знаходиться у м. Біла Церква (Київська область) та спеціалізується на виробництві шин ROSAVA, PREMIORRI, VALSA, ROSAVA-AgroS. ТОВ «Асканія Авто» є офіційним імпортером та представником виробника шин SAILUN, що підтверджується Авторизаційним листом від виробника шин SAILUN. Компетенція ТОВ «Асканія Авто» підтверджується ще й тим фактом, що це саме представник виробника шин SAILUN в Україні. За підтвердженням інформації стосовно країни виробника шин Sailun замовник звернувся саме до офіційного імпортера та ексклюзивного представника автомобільних шин SAILUN - ТОВ «Асканія Авто», шляхом направлення запиту 23.11.2022 через e-mail. У відповідь на запит замовника, ТОВ «Асканія Авто» зазначило, що шини SAILUN виробляються у В’єтнамі та Китаю.

У абзаці 2 підпункту 1 пункту 41 Особливостей зазначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 2 частини 15 статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.          

Позиція Скаржника: скаржник наголошує, що замовник не має жодного права стверджувати, що запропонований вищенаведений товар (шина) Учасником виробника SAILUN, не може бути країною походження – Україна, керуючись інформацією із мережі інтернет із невідомих сайтів і джерел, тендерна документація замовника не містить окремих вимог, щодо підтвердження якимось чином зазначену інформацію учасником у його тендерній пропозиції інформацією із сайтів в мережі інтернет – зазначені посилання замовника в протоколі про відхилення на сайти в інтернет мережі ніяким чином не відносяться до виконання умов тендерної документації цього тендеру.

Скаржник зазначає, що не укладав жодних договорів з ТОВ «АСКАНІЯ АВТО» на поставку товару шин, які запропонував до поставки, та ТОВ «АСКАНІЯ АВТО» НЕ є виробником шин, які запропоновані Учасником до поставки, виробником є – SAILUN. На підставі зазначеного ТОВ «АСКАНІЯ АВТО» не має жодного відношення до запропонованого товару Учасником, тому що Учасник запропонував до поставки шини виробника - SAILUN, учасник не пропонував до поставки шини виробника – ТОВ «АСКАНІЯ АВТО». Скаржник наголошує, що ТОВ «АСКАНІЯ АВТО», не є виробником товару, який запропонований учасником до поставки, тому не має жодного права стверджувати, що виробник товару (шин) SAILUN виробляє свою продукцію, а саме шини – тільки у В’єтнамі та Китаю, і не має права стверджувати, що шини виробника SAILUN не можуть бути Країною походження – Україна.

Позиція Колегії: У складі тендерної пропозиції скаржника міститься, зокрема, форма «Тендерна пропозиція» (файл «Тендерна пропозиція.pdf»), в якій зазначено найменування запропонованих товарів, а саме – APLUS, PETLAS, ROSAVA, SAILUN, DOUBLESTAR, а також відповідно до якої скаржник пропонує шини 295/80R22,5 виробництва SAILUN, Україна. Документація не містить окремих вимог до найменування товару, у тому числі, необхідності зазначення марки, моделі тощо.

Замовником на розгляд Колегії надано, зокрема: - сертифікат авторизації ТОВ «Асканія Авто»; - скріншот листування через e-mail, відповідно до якого керівник від маркетингу ТОВ "Асканія Авто" на питання «в якій країні наразі виробляються шини SAILUN» повідомляє, що легкові шини наразі в Україну поставляються тільки з Китаю, вантажні – В’єтнам та Китай.

Враховуючи наведене, зокрема, надані замовником документи, скаржником було зазначено у складі тендерної пропозиції недостовірну інформацію щодо країни походження шин 295/80R22,5 виробництва SAILUN. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Рішення колегії АМКУ № 6871 від 22.11.2022, оголошення UA-2022-09-22-008221-a.

Обґрунтування замовника щодо відхилення пропозиції: відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 08.11.2022 підставою відхилення тендерної пропозиції скаржника було наступне: «Учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною 15 статті 29 Закону.

Замовник зазначає, що частини запасні закуповуються до вже наявного у замовника обладнання. Щодо кожної товарно-номенклатурної позиції замовником вказано ідентифікатор (каталожний номер) безпосереднього виробника із позначенням «ЕКВІВАЛЕНТ». Отже, учасники мали право пропонувати еквіваленти інших виробників. Додатково повідомляється: виробник JIANGSU RUSHI MACHINERY CO., LTD – резидент КНР (Китайської Народної Республіки); виробник Westco International, Inc. – США. Скаржником пропонуються до поставки за номенклатурними позиціями переліку предмету закупівлі №№ 31-44 частини запасні для гідравлічних ключів Westco з оригінальними каталожними номерами («кат. №…») виробника «Westco International, Inc.», але при цьому зазначено, що виробником запропонованого товару є «Precision Energy Products LLC», країна походження Китай.

Замовник згідно з абзацами другим та третім частини 15 статті 29 Закону звернувся до компанії-виробника «WESTCO International Consulting, Inc.», США − з метою підтвердження надання права виробнику запропонованого товару «Precision Energy Products LLC», країна походження Китай, на використання оригінальних каталожних номерів «WESTCO International Consulting, Inc.», США. Замовником отримано інформацію, листом від «WESTCO International Consulting, Inc.», США за підписом Генерального директора (CEO) Ray Kennedy (Рей Кеннеді) та шляхом електронного листування-підтвердження від: Underwood, Josh ; копія: Ray Kennedy , про те що: «Компанія "Precision Energy Products LLC" не уповноважена використовувати номера деталей (part numbers) "WESTCO International Consulting, Inc.».

Усі товари «WESTCO» ВИРОБЛЯЮТЬСЯ НА ЗАВОДІ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ відповідно до стандартів якості США, на основі оригінальних технологій конструювання і виробничих процесів. Деталі, виготовлені компанією «Precision Energy Products LLC» не взаємозамінні з кліщами виробництва компанії «WESTCO International Consulting, Inc.». Згідно із наявною судовою практикою (Постанова ВС від 03 серпня 2022 року у справі № 910/5408/21), стосовно електронних доказів застосовується доктрина «листа у відповідь», а саме: «Якщо доведено, що лист чи повідомлення було відправлено певній особі, то повідомлення, яке є відповіддю, вважатиметься автентичним без додаткових доказів. Адже малоймовірно, що хтось окрім цієї особи, може отримати та відповісти на повідомлення з урахуванням його змісту, обговорюваних деталей».

Також слід зазначити, що підхід до використання конструкторських документацій та технологій в США та КНР суттєво відрізняється.

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що ним було надано у складі тендерної пропозиції заповнений додаток 3 тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках Процедури закупівлі, разом із заповненим графіком поставки (файл «додаток 3.pdf»), у якому за позиціями № 31-44 предмету закупівлі було запропоновано частини запасні для гідравлічних ключів Westco виробництва Precision Energy Products LLC., які є еквівалентними, повністю взаємозамінними та задовольняють вимоги замовника, чим повністю виконано вимоги тендерної документації в цій частині.

Скаржник зазначає, що для підтвердження повноважень виробника скаржником у складі тендерної пропозиції було надано авторизаційний лист (представницькі повноваження), наданий скаржнику виробником запропонованих скаржником запасних частин за позиціями №31-44 Precision Energy Products LLC. (файл «повноваження Precision.pdf»), яким підтверджено правовідносини між скаржником та виробником Precision Energy Products LLC., чим виконано у повному обсязі вимоги тендерної документації в цій частині. Крім того, виробником запасних частин за позиціями №31-44, запропонованих скаржником, Precision Energy Products LLC. було надано також лист про підтвердження еквівалентності та взаємозамінності запасних частин вказаного виробника з гідравлічними ключами Westco, до яких закуповуються запасні частини, який додатково подано скаржником у складі тендерної пропозиції разом з перекладом (файл «equalty.pdf»).

Таким чином, обґрунтування підстави відхилення скаржника щодо зазначення у тендерної пропозиції недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, зазначене замовником у Протоколі від 08.11.2022 не відповідає дійсності ……

Позиція Колегії: враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з підстав, наведених вище, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги.

Як і в будь – якій ситуації є позитивні рішення Колегії, які приймаються на користь замовника, але є й інші рішення, які приймаються не на користь замовника, нижче наведемо одне із таких рішень Колегії.

Рішення від 01.03.2023 №2 452, оголошення № UA-2023-01-26-008346-a

Обґрунтування замовника щодо відхилення тендерної пропозиції: ФОП «Р» надав недостовірну інформацію про фактичні розміри ноутбука «товщина 17,9 мм, ширина 358,5 мм, глибина 236,5 мм», які фактично не відповідають розмірам запропонованої моделі ноутбука HP Laptop 15s-fq5015ci, товщина якого є 17,9 мм, ширина 358,5 мм, глибина 242,0 мм, інформація про що міститься на офіційному сайті виробника, що не відповідає встановленим вимогам до предмету закупівлі.

Замовником було перевірено вказану інформацію у технічній специфікації Скаржника на офіційному сайті виробника за посиланням: https://www.hp.com/uauk/products/laptops/product-details/product-specifications/2101284672  на якому чітко вказано, що глибина запропонованого ноутбука HP Laptop 15s-fq5015ci – не відповідає вимогам технічної специфікації, оскільки у Документації вимагалося товщину корпусу не більше 19.9 мм, ширина – 359.2 мм, глибина – 236.5 мм. Інформація із офіційного сайту вказує на те, що Скаржник свідомо вводить в оману Замовника та надає недостовірну інформацію. Замовник надає скріншот із сайту, де, на думку замовника, чітко зазначено, саме мінімальні розміри даної моделі: ширина – 35.85 см; глибина – 24,2 см, та товщина корпусу- 1.79 см.

Натомість, скаржник свідомо вводить в оману замовника і надає недостовірну інформацію у своєму Додатку № 1 «Технічні вимоги» вих. № 0202/43 від 02.02.2023, де вказав глибину запропонованої моделі ноутбука – 236.5 мм, тим самим надав неправдиву інформацію. Згідно з додатком 1 до тендерної документації вимогою було, щоб ноутбук мав корпус «Не більше ніж: товщина 19,9 мм, ширина 359,2 мм, глибина 236,5 мм», де чітко вказано кожний критерій розміру ноутбуку, окремо зазначена товщина обладнання, ширина і глибина. Тому не доцільно вважати, що розмір корпусу зазначено із сукупності трьох величин, а необхідно розглядати як максимально допустимий розмір кожного параметру окремо товщини, ширини і глибини……

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що у його тендерній пропозиції наявний документ «додаток1.технічні.pdf», який підтверджує відповідність технічним вимогам замовника, зокрема, розмір корпусу, який є не більшим ніж вимагалось та наявність шторки камери ноутбука. З цього приводу варто додати, що замовник до моменту визначення переможцем скаржника звернувся 09-02-2023 листом №132/01-22 поза системою Прозоро на електронну скриньку з проханням надати пояснення стосовно інформації на сайті виробника ноутбука за розмірами корпусу та наявності шторки камери. На що 10-02-2023 отримав детальне пояснення скаржника, що за інформацією на сайті виробника розміри не є остаточними (це трактування самого виробника на веб-сайті) і залежить від конфігурації, а наявність шторки камери, в свою чергу, скаржник гарантує, оскільки замовлення під даний тендер було сформовано виходячи із обов’язкової наявності шторки камери.

Після чого 13-02-2023сСкаржника було обрано переможцем, але вже 14.02.2023 замовник скасував своє рішення та відхилив його тендерну пропозицію. У своєму листі замовник посилався на веб-сайт https://www.hp.com/uauk/products/laptops/product-details/2101284672 де зазначені розміри у такому вигляді: «Розміри (Ш х Г х – 35,85 х 24,2 х 1,79 см (розміри залежать від конфігурації); 1,69 кг (Маса може варіюватись залежно від конфігурації)».

За твердженням Скаржника, можна побачити, що виробник чітко зазначає, що приведені розміри не є остаточними, та залежать від конфігурації і можуть мати відхилення від приведених величин. На цьому ж веб-сайті, що став головною причиною для відхилення Скаржника розміщені умови щодо використання інформації на сайті - https://www.hp.com/ua-uk/termsof-use.html (розділ «Відмова від зобов’язань») визначено: «HP не надає гарантій щодо результатів, які можуть бути отримані завдяки використанню цього сайту, або щодо точності чи надійності будь-якої інформації, отриманої через Цей сайт».

Відповідно виробником може змінюватись така інформація і не гарантується, як достовірна……... Проте скаржник, як учасник, в свою чергу підтвердив дану інформацію у своїй тендерній пропозиції у спосіб визначений тендерною документацією і гарантує наявність шторки на веб-камеру у складі ноутбука, оскільки резерв товару був сформований з огляду на обов’язкову наявність таких складових у ноутбуках НР. Тендерна документація не містила окремих вимог щодо необхідності підтвердження технічних характеристик з сайту виробника тощо, окрім визначеного Замовником способу підтвердження характеристик. Виходячи з наведеного вище, у замовника не було законодавчих підстав для відхилення тендерної пропозиції скаржника із зазначених у Протоколі підстав.

Позиція Колегії: тендерна документація не містить окремих вимог щодо необхідності підтвердження технічних характеристик інформацією з сайтів виробника тощо. Замовник не довів та документально не підтвердив надання недостовірної інформації у складі тендерної пропозиції скаржника. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з підстав, наведених у протоколі від 14.02.2023 №9.

Коментар: замовники доситьчасто припускаються помилки, коли здійснюють перевірку інформації на офіційних сайтах виробників,  представників, а також в електронній системі закупівель щодо інших закупівель і в подальшому такі відомості покладають в основу відхилення тендерної пропозиції учасника. Проте замовникам слід розуміти, що самостійна перевірки інформації, яка може підтверджувати недостовірність інформації або документів наданих учасником у складі тендерної пропозиції може підтверджуватися, та більше того приймається Колегією у разі розгляду скарги, лише в тому випадку коли замовник отримає офіційне підтвердження таких відомостей. Також, має значення суб’єкт до якого звертається замовник, тобто це має бути орган державної влади, підприємство, установа чи організація, яка відповідно до їх компетенції може підтвердити чи спростувати ту чи іншу інформацію.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard