Статті

Коли останній день звітування про виконання договору про закупівлю

1
421

Законом визначено три події при настанні однієї з яких замовник повинен звітувати  про виконання договору про закупівлю. Тобто, говорити про чітку дату не зовсім вірно, адже дата звітування залежить в першу чергу від події, яка настає. А для того, щоб коректно відраховувати 20 робочих днів для звітування, замовнику необхідно ще раз переглянути умови свого договору. Тож, у статті розберемо можливі варіанти умов договору та наведемо практичні поради щодо звітування у кожній ситуації.

Строки звітування про виконання договору про закупівлю

Щоб визначити строки звітування про виконання договору про закупівлю потрібно звернутися до абзацу 1 пункту 4 Особливостей в якому визначено, що у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону.

В свою чергу, пункт 12 частини 1 статті 10 Закону визначає, що звіт про виконання договору про закупівлю публікується замовником протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

З огляду на дану норму, в замовника наявний обов’язок щодо звітування протягом 20 робочих днів при настанні однієї з трьох наступних подій:

 • виконання сторонами договору про закупівлю;
 • закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами;
 • його розірвання.

При цьому, обчислювати зазначені строки замовники повинні з огляду на приписи Цивільного та Господарського кодексів України.

Зокрема, згідно з частиною 1 статті 631 Цивільного кодексу України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої зобов’язання відповідно до договору. Строком дiї господарського договору є час, впродовж якого iснують господарські зобов'язання сторiн, що виникли на основі цього договору (стаття 180 Господарського Кодексу України).

Ситуація 1. Договір про закупівлю діє до 31.12.2023

Пункт 4 Особливостей дозволяє звітувати про виконання договору про закупівлю виключно у випадках, коли договір про закупівлю є виконаний або ж закінчився строк дії договору, однак такий договір має бути виконаний.

Тобто, в даній ситуації, подією від якої починається відлік є закінчення строку дії договору - 31.12.2023, за умови якщо у минулому році поставлено / виконано / надано весь обсяг по договору, проведений повний розрахунок, строк дії такого договору визначений чітко до 31.12.2023, та про який ще не прозвітовано. Замовник зможе прозвітувати про виконання такого договору протягом 20 робочих днів, які слід відраховувати з 01.01.2024 (включно). 

Ситуація 2. Договір  про закупівлю діє до 31.12.23 року, але до повного виконання Сторонами зобов’язань

Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей.

Оскільки законодавцем визначенні різні по характеру події з настанням яких замовник повинен звітувати, тому варто скеруватися до загальних норми Цивільного та Господарського кодексів України, які розмежовуються поняття «строк дії договору про закупівлю» та «виконання зобов’язань по договору».

Договір -  домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (стаття 626 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ)).

Зобов'язання - правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (стаття 509 ЦКУ).

Майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями (стаття 179 Господарського Кодексу України (далі - ГКУ)).

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів цього виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін має бути досягнута згода. При укладенні господарського договору, сторони зобов’язані погодити предмет, ціну та строк дії договору (стаття 180 ГКУ).

Господарське зобов’язання припиняється, у відповідності до норм статті 202 ГКУ, у разі:

 • виконанням, проведеним належно;
 • зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов’язання;
 • у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі;
 • за згодою сторін;
 • через неможливість виконання;
 • в інших випадках, передбачених ГК або іншими законами;
 • господарське зобов'язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним за рішенням суду.

Тобто, згідно з приписами ГКУ та ЦКУ договір діє допоки не виконані всі зобов'язання за ним. Отже, відрахунок 20 робочих днів настає з моменту останньої поставки  товару / виконання робіт / надання послуг з боку Постачальника / Виконавця / Надавача та повної оплати з боку Замовника.

Приклад. Строк дії договору визначений до 31.12.2023, але до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Станом на 12.02.2024 поставлено весь обсяг товару, згідно з умовами договору через 10 днів (22.02.2024) здійснено повну оплату за договором та виконані всі зобов'язання за договором. Отже, замовник зможе прозвітувати про виконання такого договору протягом 20 робочих днів, які слід відраховувати з 23.02.2024 (включно).  

Ситуація 3.  Договір  про закупівлю діє до 31.12.23 року,  а в частині розрахунків  - до повного виконання Сторонами зобов’язань

Фактично тут ситуація дуже схожа із попередньою. Тобто, сторони такого договору визначили термін його дії двома подіями: перша це строк «до 31.12.2023», але  друга саме «повний розрахунок». Переважно договори про закупівлю передбачають після оплату. Тобто, якщо на дату 31.12.2023 сторона не проведе оплату за поставлений товар / надану послугу чи виконану робоу, то такий договір з правової точки зору є діючим до тих пір поки сторони не виконають свої зобов’язання в повному обсязі, зокрема в частині розрахунків.

Приклад. Строк дії договору визначений до 31.12.2023, але до повного розрахунку. Станом на 22.02.2024 було здійснено повну оплату за договором. Отже замовник зможе прозвітувати про виконання такого договору протягом 20 робочих днів, які слід відраховувати з 23.02.2024 (включно).  

Ситуація 4. Договір про закупівлю виконано

Стаття 202 Господарського кодексу України: господарське зобов'язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином.

Підстави для звітування у зв’язку з виконанням сторонами договору про закупівлю будуть в замовника, у випадку, коли обидві сторони виконають свої зобов’язання, які визначені умовами договору про закупівлю:

 • постачальник поставить весь обсяг товару/виконавець виконає всі послуги/роботи;
 •  замовник здійснить всі оплати, які були визначені умовами договору.

Тобто, сторони договору мають виконати повністю свої зобов’язання.

Звітувати про виконання договору про закупівлю замовник може в разі, коли строк дії такого договору ще не закінчився.

Знову згадаємо норму пункту 4 Особливостей “у разі виконання сторонами договору про закупівлю,.... або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник”

З огляду на наявність частки «або» між зазначеними подіями замовник може звітувати про виконання договору про закупівлю при настанні однієї із зазначених подій, зокрема з моменту виконання сторонами договору про закупівлю або ж у випадку закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами. В свою чергу, звітуючи про виконання договору про закупівлю, замовникам потрібно звернути увагу, що пункт 12 частини першої статті 10 Закону, який зобов’язує при звітуванні про виконання договору про закупівлю дотримуватись строку в 20 робочих днів.

Тобто замовники можуть опублікувати звіт про виконаний договір про закупівлю при настанні подій, які визначені в абзаці 1 пункту 4 Особливостей виключно протягом 20 робочих днів.

Приклад. Строк дії договору визначений до 31.12.2023, але договір був виконаний сторонами в повному обсязі раніше 20.12.2023, то замовник зможе прозвітувати про виконання такого договору протягом 20 робочих днів, які слід відраховувати з 21.12.2023 (включно). 

Важливо! Якщо в цей термін 20 робочих днів замовником не буде оприлюднено звіт про виконання договору, в такому випадку замовник зможе опублікувати звіт про виконання договору при настанні іншої події - закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами.

Ситуація 5. Договір про закупівлю розірвано

Так, статтею 651 Цивільного кодексу України визначено, що розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не передбачене договором або законом. Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. Відповідно до частини 1 статті 188 ГКУ розірвання господарських договорів в односторонньому порядку можливе лише, коли воно встановлене законом або договором.

Отож, з огляду на дані законодавчі норми розірвання договору про закупівлю може здійснюватися в наступних випадках:

 • за згодою сторін;
 • за рішенням суду;
 • у випадку односторонньої відмови від договору, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом.

Окрім цього, відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Приклад. Сторони договору можуть укласти за згодою сторін додаткову угоду про розірвання договору про закупівлю і визначити, що такий договір, до прикладу, буде розірваний з 22.01.2024. Відповідно в такому випадку 20 робочих днів потрібно обчислювати із 23.01.2024 (включно).

Або ж умовами договору про закупівлю може бути передбачена можливість розірвання договору в односторонньому порядку.

Приклад. Замовник надіслав іншій стороні договору повідомлення про дострокове розірвання договору і в ньому визначає, що такий договір буде розірваним з 22.02.2024, отже 20 робочих днів для звітування про виконання договору потрібно обчислювати з 23.01.2024 (включно).

пов'язані статті