Статті

Здійснення закупівлі послуг з адвокатської діяльності: що, як та яким чином провести закупівлю

1
274

Трапляються випадки коли у замовника може виникнути необхідність у закупівлі послуг з адвокатської діяльності. Так як сфера адвокатури має свої правила надання таких послуг, які регулюються та встановлюються чинним законодавством, тому замовникам варто володіти інформацією, яким чином надаються послуги з адвокатської діяльності, у якій організаційній формі та які види послуг включаються у послугу з адвокатської діяльності тощо. Чому потрібна така інформація? Для того щоб правильно з планувати закупівлю та в подальшому її провести.

Тому, у даному матеріалі спробуємо розібратися із усіма нюансами визначених законодавцем для надання послуги з адвокатської діяльності для того, щоб допомогти замовнику розібратися, що останній може закупити в рамках надання адвокатських послуг та як їх провести враховуючи положення Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну № 1178 від 12.10.2022 (далі – Особливості).

Законодавче регулювання надання послуги та що таке послуга з адвокатської діяльності

Основним документом, який встановлює правила надання послуг з адвокатської діяльності є Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон про адвокатуру).

І відповідно до Закону про адвокатуру адвокатська діяльність – це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту (пункту 2 частини 1 статті 1 Закону про адвокатуру).

Які організаційні форми надання послуг з адвокатської діяльності?

Частиною 3 статті 4 Закону про адвокатуру визначено, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність:

 • індивідуально;

або

 •  в організаційно-правовій формі адвокатського бюро;

або

 •  в організаційно – правовій формі адвокатського об'єднання.

№ 1. Надання послуг з адвокатської діяльності індивідуально – адвокатом. Що потрібно врахувати? Вимогами статті 3 Закону про адвокатуру визначено, що адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Таким чином, адвокат має право здійснювати адвокатську діяльність у разі якщо фізична особа відповідає критеріям, які визначенні Законом про адвокатуру, склав іспити, пройшов стажування, склав присягу та як кінцевий результат отримав свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю.

Тобто, адвокат здійснює надання послуги з адвокатської діяльності самостійно на підставі свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю.

Адвокат здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

№ 2. Надання послуг з адвокатської діяльності через організаційно-правову форму - адвокатське бюро.

За приписами статті 14 Закону про адвокатуру адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.

Стороною договору про надання правничої допомоги є адвокатське бюро.

Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правничої допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське бюро зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Адвокатське бюро може мати колектив, який складається з адвокатів, помічників адвоката та технічного персоналу.

Тобто, адвокатське бюро здійснює надання послуги з адвокатської діяльності з моменту його державної реєстрації, діє на підставі статуту та керівництво якого здійснює керуючим бюро або іншим учасником бюро, згідно установчих документів.

№ 3. Надання послуг з адвокатської діяльності через організаційно-правову форму - адвокатське об’єднання.

Статтею 15 Закону про адвокатуру визначенні основні правила діяльність адвокатського об’єднання. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу його учасників адвокатське об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Стороною договору про надання правничої допомоги є адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правничої допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання.

Адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правничої допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Тобто, адвокатське об’єднання здійснює надання послуги з адвокатської діяльності з моменту його державної реєстрації та діє на підставі статуту.

Таким чином, замовник може здійснити закупівлю послуг з адвокатської діяльності як безпосередньо в адвоката, так і в адвокатського бюро, так і адвокатського об’єднання.

Які види послуг адвокатської діяльності може закупити замовник?

Видами адвокатської діяльності прямо визначенні у статті 19 Закону про адвокатуру, до яких належать наступні послуги:

1) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

4) надання правничої допомоги свідку у кримінальному провадженні;

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

8) надання правничої допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань;

9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв'язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Як замовнику здійснити закупівлю послуг з адвокатської діяльності?

Положення пункту 13 Особливостей визначає, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:

9) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності.

Тобто, замовник може здійснити закупівлю послуг з адвокатської діяльності за виключенням, яке передбачене підпунктом 9  пункту 13 Особливостей та з обов’язковим виконанням вимог які визначені абзаці 21 пункту 13 Особливостей.

Які дії має вчити замовник для здійснення закупівелі послуг з адвокатської діяльності за виключеннями? Схематично, алгоритм дій виглядає так:

У статті, яка опублікована на платформі «Оновлений алгоритм проведення закупівель за виключеннями, визначеними пунктом 13 Особливостей» детально описаний алгоритм дій замовника при здійсненні закупівлі товарів, робіт чи послуг за виключеннями наведених у пункті 13 Особливостей, тому не будемо у даному матеріалі дублювати інформацію, а зупинимося на деяких етапах проведення закупівлі послуг з адвокатської діяльності на, які замовнику потрібно звернути увагу.

Етап № 2. Прийняття рішення про проведення закупівлі без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару та підготовка обґрунтування

Багато хто із замовників задає питання, як оформляється таке обґрунтування та що має міститися у такому обґрунтуванні? Оформити таке обґрунтування замовник може у вигляді протокольного рішення уповноваженої особи, яке в подальшому погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. Приклад протоколу для проведення закупівлі по підпункту 9 пункту 13 Особливостей замовник може знайти на платформі за посиланням.

Що має бути в такому обґрунтуванні?В обґрунтуванні може містися наступна інформація:

 • посилання на норму законодавства, якою керується уповноважена особа під час укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару;
 • обґрунтування застосування обраної підстави для укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару. В обґрунтуванні варто навести опис ситуації в чому полягає необхідність закупівлі послуги з адвокатської діяльності, інформацію про направлення запитів цінових (комерційних) пропозиції адвокатами (чи адвокатським бюро, чи адвокатським об’єднанням), отриманих пропозицій та опис відповідності одного із надавачів послуг який відповідає по ціні, як найбільш економічно вигідна пропозиція та критеріям, які замовником зазначенні у запиті цінових (комерційних) пропозицій;
 • документальне підтвердження аргументів, що підтверджують необхідність застосування виключення, визначеного пунктом 13 Особливостей. Законодавчо не визначено обов’язку додавати документальне підтвердження, але воно фактично буде підкріплювати вашу аргументацію

Етап № 4. Укладання договору про закупівлю. Укладення договору про закупівлю згідно пункту 13 Особливостей здійснюється поза електронною системою закупівель. Такий договір є договором про закупівлю у розумінні Закону з урахуванням Особливостей згідно пункту 17 Особливостей, адже ним визначено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Водночас, слід врахувати вимоги Закону про адвокатуру, яким визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правничої допомоги.

Адвокат зобов'язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

Договір про надання правничої допомоги укладається в письмовій формі, законодавцем у частині 2 статті 27 Закону про адвокатуру визначенні виключні випадки, коли договір про надання правничої допомоги може вчинятися усно, до яких віднесено це надання усних і письмових консультацій, роз'яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди) та / або якщо клієнт невідкладно потребує надання правничої допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об'єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.

До договору про надання правничої допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.

Такий договір може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Зміст договору про надання правничої допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

Тобто, спеціальним законом не встановлена форма договору про надання правничої допомоги чи його істотні умови, окрім того, що такий договір укладається в письмовій формі до якого застосовуються загальні вимоги договірного права.

Як правило зміст договору готується безпосередньо адвокатом чи адвокатським бюро (адвокатським об’єднанням) і пропонуються клієнтам, єдине що уточняється це види послуг, які будуть надаватися в рамках надання правничої допомоги. Звичайно замовник як сторона договору має право його коригувати та надавати пропозиції до його змісту.

Є також особливість укладання договору про закупівлю з адвокатом або з адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, яка полягає в тому хто буде стороною договору:

 • у разі укладання договору з адвокатом стороною договору буде сам адвокат, який діє згідно свідоцтва про зайняття адвокатською діяльності;
 • у разі укладання договору з адвокатським бюро стороною договору буде адвокатське бюро. Від імені адвокатського бюро договір про надання правничої допомоги підписується керуючим бюро або учасником уповноваженим на це довіреністю або статутом;
 • у разі укладання договору з адвокатським об'єднанням стороною договору буде адвокатське об’єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правничої допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання.

Також, у разі подальшої потреби у внесенні змін до істотних умов до такого договору замовник має керуватися пунктом 19 Особливостей, який визначає виключний перелік підстав. Тож, замовникам у договорі про закупівлю варто передбачити перелік таких підстав та умови застосування кожної з них.

Етап № 5. Оприлюднення інформації в електронній системі закупівель. На даний етап варто додатково звернути увагу, так як відбулися зміни до порядку оприлюднення інформації за результатами закупівлі за виключеннями які наведенні у пункті 13 Особливостей, та у разі укладання договору про закупівлю відповідно до пункту 13 Особливостей замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору:

 • звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
 • договір про закупівлю та додатки до нього у форматі PDF;
 • обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа.

пов'язані статті