Статті

Що має містити договір про технічне обслуговування та / або ремонту автомобіля

0
659

При здійсненні закупівель послуг з технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля договір на підставі якого буде відбуватися виконання таких послуг має важливе значення. Замовники готуючи проєкт договору про закупівлю, як правила враховують загальні норми цивільного та господарського кодексів, які визначають істотні умови та у разі укладання договору про закупівлю за результатами відкритих торгів також враховують спеціальні норми закупівельного законодавства, які пов’язані з підставами внесення змін до істотних умов договору. При цьому замовниками не завжди враховують інші істотні умови договору про закупівлю, які визначенні окремими нормативно-правовими актами та які є необхідними для договорів певного виду, а на це спрямовують замовника положення статті 638 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ). І так, у даному матеріалі проаналізуємо спеціальні законодавчі норми та наведемо умови, які є істотними та необхідними для такого виду договору як «договір про технічне обслуговування / або ремонт автомобіля».

Які нормативно – правові акти встановлюють вимоги до договору про технічне обслуговування / або ремонт автомобіля?

Задля відповіді на дане питання звичайно, розпочати потрібно із норм ЦКУ та Господарського кодексу України (надалі - ГКУ). Ми уже згадували про статтю 638 ЦКУ, яка визначає окремі положення та якою передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Фактично законодавець у наведеній нормі визначив чотири особливості, які спрямовують замовника для визначення істотності умов будь-якого договору, а саме істотними умовами є:

 • умови про предмет договору;
 • умови, що визначені законом як істотні;
 • умови, що є необхідними для договорів даного виду;
 • умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Також, варто врахувати норми статті 180 ГКУ, якою визначено, що зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Таким чином, загальними нормами зазначених кодексі вбачається, що істотні умови договору є: 

 • предмет (найменування (номенклатура, асортимент));
 • кількість продукції (робіт, послуг);
 • вимоги до їхньої якості;
 • ціна договору;
 • строк дії договору;
 • та інші істотні умови визначенні окремими нормативно – правовими актами чи необхідні для договорів певного виду;
 • а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Тому, готуючи договір про закупівлю перше, що має врахувати замовник при формуванні умов договору про закупівлю послуг з технічного обслуговування або ремонту автомобіля це положення загальних норм ЦКУ та ГКУ.

Варто згадати, що положення ЦКУ також містять інші норми, які можуть сторони застосовувати до договорів про надання послуг, а так як у даному матеріалі ми аналізуємо положення, які стосуються надання послуги з технічного обслуговування / або ремонту автомобіля, то такі норми містяться у главі 63 ЦКУ.

Зазначеною главою визначені як загальні так і спеціальні положення для окремих видів договорів про надання послуг до прикладу для договору про надання послуг з перевезення, договору транспортного експедирування, договору страхування тощо. При цьому, аналізуючи главу 63 ЦКУ можна прийти до висновку, що у ній не містяться норми, які б встановлювали окремі положення щодо необхідних та істотних умов договору про технічне обслуговування / або ремонт автомобіля.

У статті 901 ЦКУ наведені положення, які характеризують суть договору про надання послуги, яка зводиться до того, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Наступним кроком замовника є аналіз інших спеціальних норм, які можуть визначати істотні та необхідні умови для даного виду договору як «договір про закупівлю послуг з технічного обслуговування або ремонту автомобіля».

Таким законодавчим актом є Закону України «Про автомобільний транспорт» (надалі – Закон про транспорт), який і визначає засади організації та діяльності автомобільного транспорту.

Так, у статті 25 Закону про транспорт наведенні істотні умови договору та зазначені положення щодо особливостей договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу.

Які істотні та необхідні умови договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу визначенні у Законі про транспорт?

Статтею 25 Закону про транспорт передбачено, що договір про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу укладають відповідно до вимог цивільного законодавства між замовником і виконавцем (договір, наряд-замовлення, накладна, квитанція тощо).

Істотними умовами договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу є:

 • найменування та місце розташування сторін за цим договором;
 • перелік робіт з технічного обслуговування чи ремонту та термін їх виконання;
 • вартість робіт та порядок розрахунків;
 • перелік складових частин (матеріалів), використаних виконавцем, а також наданих замовником виконавцю для виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу;
 • перелік документів, який надається замовнику для підтвердження виконання технічного обслуговування чи ремонту, та гарантійні зобов'язання виконавця щодо проведених робіт.

Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу під час його укладання чи виконання не може нав'язувати замовнику за цим договором додаткові оплачувані послуги.

Тобто, замовник під час підготовки проєкту договору про закупівлю, у разі закупівлі послуг з технічного обслуговування або ремонту автомобіля за відкритими торгами або у разі якщо договір укладається без використання електронної системи закупівель, має врахувати вимоги статті 25 Закону про транспорт та у разі їх відсутності включити такі істотні умови.

Але, законодавець у статтях 26 та 27 Закону про транспорт також навів положення, які стосуються обов'язків та відповідальність виконавця за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та права замовника послуги.

До обов’язків та відповідальності, які стосуються виконавця за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів віднесено:

 • надавання можливості замовнику (уповноваженій ним особі) особисто візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;
 • безплатне усування недоліків, виявлених під час приймання виконаної згідно з договором роботи;
 • безплатне виконання робіт чи відшкодовування замовнику витрати, пов'язані з усуненням недоліків, спричинених неналежним виконанням договору;
 • гарантування відповідності технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування і ремонту цього транспортного засобу;
 • підтвердження документально видів та обсягів виконаних робіт та надання замовнику відповідних документів із зазначенням дати виконання;
 • виконання гарантійних зобов'язань, наданих ним замовнику.

Виконавець за договором про надання послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору згідно з цим договором, якщо інше не передбачено законом.

У свою чергу, замовника законодавець наділив певними правами за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу, а  саме до яких відніс право:

 • одержувати достовірну інформацію про предмет договору та його виконавця;
 • особисто (або доручити уповноваженій ним особі) візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;
 • на відшкодування збитків, завданих у результаті невиконання або неналежного виконання виконавцем договору, а також на безплатне усунення ним недоліків у період гарантійного терміну;
 • отримувати від виконавця документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту транспортного засобу.

Таким чином, аналізуючи наведені статті вбачається, що нормами Закону про транспорт визначенні як істотні умови договору так і інші положення, які замовникам варто включати до умов проєкту договору про закупівлю послуг з технічне обслуговування або ремонт транспортного засобу.

Питання, які можуть турбувати замовника під час підготовки проєкту договору про технічне обслуговування і ремонт автомобіля

Чи всі істотні умови, які визначенні у статті 25 Закону про транспорт обов’язково мають включатися до умов договору про закупівлю послуг з технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу?

ТАК, оскільки такі умови передбачення чинним законодавством та за загальними правилами ЦКУ та ГКУ договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Чи  до всіх договорів застосовуються правила включення істотних умов «допорогового» договору чи лише до договорів, які укладаються за результатами відкритих торгів?

Істотні умови, які визначенні статтею 25 Закону про транспорт та істотні умови договору, які визначенні ЦКУ та ГКУ обов’язково включають до будь-якого договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу не залежно від того за результатами якого виду закупівлі такий договір укладається. Це вимога яка міститься в загальному законодавстві.

Чи варто прописувати у проєкті договору про закупівлю всі істотні умови, які визначенні у статті 25 Закону про транспорт та істотні умови, які визначенні загальними нормами?

Рекомендуємо прописувати у договорі про закупівлю послуг з технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу, які умови є істотними, а які ні. Так як, у разі якщо це є договір про закупівлю, то зміни до істотних умов договору можуть вноситися замовником лише у випадках визначених у пункті 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). У разі якщо такі умови відсутні, то можна вважати, що замовник під час формування проєкту визначив умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди, а відтак всі умови є істотними. Для прикладу, у замовника змінилося джерело фінансування, якщо умови договору про закупівлю містять істотні умови які наведенні у даному матеріалі, то джерело фінансування не є істотною умовою такого договору, а відтак замовник має право внести зміни до договору про закупівлю та не оприлюднювати в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до істотних умов договору про закупівлю.

Чи може замовник змінювати  перелік робіт з технічного обслуговування чи ремонту та термін їх виконання? 

ТАК, у разі якщо це так званий «допороговий» договір. Якщо договір укладений за результатами відкритих торгів, електронного каталогу чи за виключеннями наведених у пункті 13 Особливостей, то відповідь розділяємо на дві частини.

Нагадаємо, що нормами пункту 17 Особливостей визначено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі, згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону, та цих особливостей.

 1. Щодо термінів виконання робіт, то такий термін може змінюватися, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю (підстава визначена у підпункту 4 пункту 19 Особливостей).
 2. Перелік робіт з технічного обслуговування чи ремонту у договорі про закупівлю це обсяг закупівлі, який був придбаний замовником у рамках процедури закупівлі, тому змінювати обсяги аналізуючи підстави наведенні у пункті 19 Особливостей можливо лише в сторону зменшення на підставі підпункту 1 пункту 19 Особливостей.

Якщо ремонт автомобіля буде проводитися фізичною особою, то чи потрібно враховувати істотні умови договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу, які описані в матеріалі ?

ТАК, оскільки законодавцем не визначене коло осіб, відповідно послуги можуть надаватися фізичною особою, та учасником закупівлі можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Єдине, що у разі якщо стороною договору є фізична особа, то в такому випадку це буде цивільно-правовий договір, який має містити істотні умови договору, які визначенні у статті 25 Закону про транспорт.

І так, законодавець у нормах ЦКУ, ГКУ та у Законі про транспорт визначив істотні умови. Зокрема, які необхідні за даним видом договору та мають міститися у договорі про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу, тому замість підсумків пропонуємо приклад такого договору про закупівлю за посиланням.  

пов'язані статті