Статті

Підготовка проекту договору про закупівлю електричної енергії: враховуємо спеціальні норми законодавства та Особливостей

3
611

Замовнику для закупівлі електричної енергії необхідно підготувати та оприлюднити проект договору про закупівлю (договору про постачання електричної енергії споживачу) із порядком внесення змін до нього, який в подальшому буде одним із основних документів, яким будуть керуватися як замовник так і постачальник електричної енергії.

При цьому, Замовнику потрібно дотриматися як вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабміну № 1178 від 12.10.2022 року (далі – Особливості), так і врахувати положення спеціальних законодавчих актів, які регулюють порядок та правила постачання електричної енергії, а саме: Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон про ринок), Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 (далі — ПРРЕЕ), Кодексу комерційного обліку, затвердженого  постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018, та інших нормативно-правових актів

У даному матеріалі розглянемо, які істотні умови договору про закупівлю/договору про постачання електричної енергії споживачу обов’язково мають бути включенні замовником до проекту договору та наведемо приклади умов договору про закупівлю, які визначають випадки та порядок внесення змін до істотних умов такого договору.

Варто вказати, що обов’язковість укладання договору про закупівлю/договору споживача про постачання електричної енергії визначено у ряді статей як Особливостей так і спеціальних нормативних актів:

 • пунктом 8 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) визначено, що в тендерна документація повинна містити, зокрема, проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов (згідно пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей);
 • пунктом 14 частини 1 статті 4 та частиною 1 та 2 статті 56 Закону про ринок  постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.

Які ж умови договору про закупівлю/ договору про постачання електричної енергії споживачу є істотними враховуючи загальні та спеціальні норми законодавства?

Насамперед скеровуємося до загальних норм законодавства, які визначають, що при укладенні господарського договору сторони зобов’язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. У частині 4  статті 180 Господарського Кодексу України зазначено, що умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їхньої якості. 

Частиною 1 статті 638 Цивільного кодексу України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Аналогічні положення містяться в частині 2  статті 180 Господарського кодексу України, якою визначено, що господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода. 

Отже, загальні норми законодавства скеровують Замовників до спеціальних нормативно-правових актів, які визначають такі істотні умови договору, крім тих які визначенні положеннями ЦКУ та ГКУ. 

Спеціальними  нормативно – правовим актами, які встановлюють істотні умови для такого виду договору, як договір про постачання електричної енергії споживачу/договір про закупівлю є Закон про ринок та ПРРЕЕ.

Перше, законодавець визначив вид договору згідно якого здійснюється постачання електричної енергії – договір про постачання електричної енергії споживачу.Друге, нормами частини 7 статті 56 Закону про ринок та пункту 3.2.7 ПРРЕЕ визначені істотні умови договору про постачання електричної енергії споживачу, які обов’язково замовник має включити до умов договору.

Положення частини 7 статті 56 Закону про ринок

У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються:

1) найменування та місцезнаходження електропостачальника;

2) перелік послуг, що надаються електропостачальником;

3) ціна електричної енергії та послуг, що надаються;

4) показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії;

5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонуються електропостачальником;

6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у разі виставлення невірного рахунка та / або несвоєчасного виставлення рахунка;

7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;

8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії;

9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів;

10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору;

11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках);

12) права та обов’язки електропостачальника і споживача в разі неможливості виконання своїх зобов’язань та в разі тимчасового зупинення постачання;

13) інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником.

Пункт 3.2.7 ПРРЕЕ

Договір про постачання електричної енергії споживачу містить такі істотні умови:

1) загальні положення;

2) предмет договору;

3) умови постачання;

4) якість постачання електричної енергії;

5) ціна та / або порядок її розрахунку, порядок обліку та оплати електричної енергії;

6) права та обов’язки споживача;

7) права і обов’язки електропостачальника;

8) відповідальність сторін;

9) порядок зміни електропостачальника;

10) порядок врегулювання спорів;

11) умови форс-мажорних обставин;

12) строк дії договору;

13) реквізити сторін;

14) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку;

15) інші умови.

Третє, законодавець запропонував примірну форму договору про постачання електричної енергії споживачу, який є додатком № 5 до ПРРЕЕ. 

Згідно положень пункту 3.2.1 ПРРЕЕ визначено, що електропостачальники, які постачають електричну енергію споживачам на роздрібному ринку, мають самостійно розробити форму відповідного договору на основі примірного чи типового договору, який є додатком до цих Правил. Розроблені форми договорів електропостачальники мають оприлюднювати на своїх офіційних веб сайтах. 

Також, за правилами частини 4 статті 179 ГКУ при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі примірного договору, рекомендованого органом управління суб’єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст.

Тобто, аналізуючи зазначені положення, замовник під час підготовки проекту договору про закупівлю може за основу взяти примірну форму договору, яка є додатком до ПРРЕЕ або договір, який оприлюднений у будь – якого постачальника на офіційному веб сайті та доопрацювати такий договір умовами, які замовник вважає за необхідне включити до нього. Також, замовнику потрібно врахувати положення  пункту 8 частини 2 статті 22 Закону та до проекту договору про закупівлю включити умови про порядок змін його умов.

Особливу увагу замовнику потрібно звернути на умови, які викладені у пункту 3.2.8 ПРРЕЕ, та які також має врахувати замовник під час розробки проекту договору, а саме:

1) ціна електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи);

2) спосіб оплати (необхідно вибрати лише один із варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

3) термін надання рахунка за спожиту електричну енергію та строк його оплати;

4) визначення способу оплати послуг з розподілу / передачі електричної енергії або у складі вартості (ціни) електричної енергії постачальника, або напряму з оператором системи, з яким споживач має чинний договір споживача про надання послуг з розподілу / передачі електричної енергії (необхідно вибрати лише один із варіантів та врахувати умови закупівлі, тобто закупівля електричної енергії з / без послуги з розподілу); 

5) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;

6) розмір компенсації споживачу за недодержання постачальником якості надання комерційних послуг;

7) розмір штрафу за дострокове розірвання договору у випадках, не передбачених умовами договору (у тому числі і дострокове розірвання умов договору за ініціативою постачальника);

8) термін дії договору та умови пролонгації;

9) порядок внесення змін до умов договору.

Зазначені положення можуть бути викладені у додатку до договору як «Комерційна пропозиція» або у змісті самого тексту договору про постачання електричної енергії споживачу.

Ціна договору та порядок визначення ціни за одиницю кіловат години електричної енергії

Одним із особливих умов є визначення ціни на електричну енергію, як ціни на 1 кВт.год. електричної енергії, яка є базовою для визначення ціни договору в цілому. 

Ціна на електричну енергію — визначення вартості однієї кіловат-години (кВт.год). У даному випадку потрібно зрозуміти, за яким принципом замовник планує її визначити в проекті договору про закупівлю. 

У свою чергу, ціну електричної енергії можна визначати декількома способами. При цьому, спосіб визначення ціни є досить важливим, так як в подальшому такі умови будуть впливати на порядок внесення змін до істотної умови договору в частині зміни ціни за 1 кВт.год. електричної енергії.

Спосіб № 1 «Формульний метод», тобто при даному способі визначення ціни в договорі передбачаємо всі можливі складові ціни 1 кВт.год. електричної енергії, для прикладу пропонуємо наступну формулу.

Ціна 1 кВт.год = (Ціна РДН  + Ціна передачі + К )*1,2 грн з ПДВ, де:

 • Ціна РДН  — ціна в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, яка відповідає середньозваженій ціні РДН (може бути зазначені інші сегменти ринку: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок) ОЕС України;
 •  Ціна передачі — ціна (тариф) на передачу електричної енергії в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, встановлена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № ______ від ____ р;
 • К — коефіцієнт націнки постачальника електричної енергії;
 • 1,2 — числове значення ПДВ.

При формульному методі визначення ціни умови проекту договору можуть бути наступного змісту:

1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно умовами даного Договору.

2. Ціна за 1 кВт.год електричної енергії становить _________ грн, у тому числі 20 % ПДВ ________ грн. та визначається за наступною формулою:

Ціна 1 кВт.год = (Ціна РДН  + Ціна передачі + К )*1,2 грн з ПДВ, де:

 • Ціна РДН  — ціна в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, яка відповідає середньозваженій ціні РДН (може бути зазначені інші сегменти ринку: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок) ОЕС України;
 •  Ціна передачі — ціна (тариф) на передачу електричної енергії в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, встановлена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № ______ від ____ р;
 • К — коефіцієнт націнки постачальника електричної енергії;
 • 1,2 — числове значення ПДВ.

На дату укладання договору ціна складових 1 кВт.год. становить: ___ грн. 1 кВт.год. = (___ грн. Ціна РДН + ____ грн. Ціна передачі + ___ грн. К) * 1,2 

Ціна електричної енергії, в тому числі за одиницю кіловат години може змінюватися у випадках та в порядку визначеному п.___ даного Договору.

3. Загальна вартість даного договору визначається за наступною формулою: 

Цдог. = Vобсяг Х Ціна 1 кВт.год. та становить _____________ грн. в тому числі ПДВ 20% ___________ грн.

 • Цдог.  – загальна ціна договору;
 • Vобсяг  - обсяг закупівлі електричної енергії, кВт*год, який визначений умовами даного договору.
 • Ціна 1 кВт.год. – на за одиницю кіловат години електричної енергії, яка визначена умовами п.___ даного Договору. 

У зазначеній формулі відсутня складова ціни послуги з розподілу, тому у разі якщо замовником буде прийняте рішення про здійснення закупівлі разом із послугою з розподілу електричної енергії, то в такому випадку до формули включається ціна (тариф) послуги з розподілу електричної енергії, який затверджений для відповідного оператора системи розподілу до якого приєднаний (ні) об’єкт (ти) замовника. Тариф на послугу з розподілу також, як і тариф на послугу з передачі електричної енергії затверджується постановою НКРЕКП.    

При даному способі варто у проекті договору зазначити порядок змін істотних умов договору про закупівлю, враховуючи випадки визначені пунктом 19 Особливостей.  

Спосіб № 2 «Тверда ціна», при даному способу визначення ціни 1 кВт.год замовник може визначити в проекті договору про закупівлю вартість ціни за одиницю товару (1 кВт.год) без застосування формули. 

У такому разі замовник з огляду на «тверду» ціну за одиницю кВт.год визначає очікувану вартість предмета закупівлі загалом, таким чином у проекті договору про закупівлю відповідні графи залишає пустими, оскільки такі дані замовник заповнює після визначення переможця, тендерна пропозиція / пропозиція якого була найбільш економічно вигідною. Водночас рекомендуємо замовнику вказати у проекті договору, що входить до ціни електричної енергії. 

При визначення ціни, як «тверда ціна» умови проекту договору можуть бути наступного змісту:

1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно умовами даного Договору.

2. Ціна за 1 кВт.год електричної енергії становить _________ грн, у тому числі 20 % ПДВ ________ грн. До ціни за 1 кВт.год входить ціна за передачу електричної енергії, яка на дату підписання договору становить ________ грн, коефіцієнт націнки постачальника, ціна електричної енергії, яка є середньою закупівельною ціною постачальника на всіх сегментах ринку, ПДВ та інші витрати які несе постачальник.

3. Загальна вартість даного договору визначається за наступною формулою: 

Цдог. = Vобсяг Х Ціна 1 кВт.год. та становить _____________ грн. в тому числі ПДВ 20% ___________ грн.

 • Цдог.  – загальна ціна договору;
 • Vобсяг  - обсяг закупівлі електричної енергії, кВт*год, який визначений умовами даного договору.
 • Ціна 1 кВт.год. – на за одиницю кіловат години електричної енергії, яка визначена умовами п.___ даного Договору. 

4. Ціна електричної енергії, в тому числі за одиницю кіловат години може змінюватися у випадках визначених п.___ даного Договору.

Який недолік є при встановленні у проекті договору ціни за 1 кВт.год як «твердої ціни»? 

Основний недолік це те, що у разі зміни середньозваженої ціни на ринку «на добу наперед», а це один із основних сегментів ринку де здійснюється оптова закупівля електричної енергії постачальниками, замовник  не зможе змінити ціну за 1 кВт.год. по підпункту 7 пункту 19 Особливостей, а зможе застосувати лише одну підставу внесення змін до істотних умов договору, а це підпункт 2 пункту 19 Особливостей. 

Вибраний замовником варіант визначення ціни за електричну енергію буде впливати на викладення змісту окремих умов щодо внесення змін до істотних умов договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, як в частині закупівельної ціни на оптовому ринку (ринок «на добу наперед»/внутрішньодобовий ринок) так і регульованих складових, які включаються до ціни за 1 кВт.год. електричної енергії.

Так як приписами пункту 18 Особливостей визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:

 • визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;
 • перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;
 • перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Щодо зміни істотних умов договору, то Особливостями у пункті 19 визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків які прямо визначенні у даному пункті Особливостей.

Таким чином, можна зробити підсумок, що всі істотні умови договору, які визначені частиною 7 статті 56 Закону про ринок та пунктом 3.2.7 ПРРЕЕ є істотними умовами договору та мають міститися у проекті договору про закупівлю/договору про постачання електричної енергії споживачу, та які не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей.

Як замовнику прописати умови договору про закупівлю враховуючи підстави визначені у пункті 19 Особливостей?

Для відповіді на поставлене питання розпочати потрібно із аналізу випадків та паралельно зрозуміти яким чином викласти такі умови та порядок їх застосування для того, що сторони такого договору могли використовувати такі умови на практиці.

Звичайно, слід навести випадки зміни істотних умов договору, визначених у пункті 19 Особливостей, та вже враховуючи кожний випадок прописати умови договору щодо порядку змін таких істотних умов.

Рекомендації щодо змісту проекту договору про постачання електричної енергії споживачу:

Істотні умови даного Договору, в тому числі ціна за одиницю Товару, можуть змінюватися, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до даного Договору у наступних випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна обсягів Товару відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зменшення обсягів, визначених даним Договором.

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни здійснюють у такому порядку:

 • підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, яке направляється в порядку визначеному умовами даного договору;
 • коливанням ціни на ринку сторони визначають будь - який відсоток коливання ціни на одному або декількох сегментах ринку електричної енергії як в сторону збільшення так і в сторону зменшення;
 • зміна ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку, але не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку;
 • документальне підтвердження коливання ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін;
 • Сторони погоджуються, що жоден документ, який підтверджує коливання ціни на ринку не може містити один і той самий період;
 • Сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою тощо) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку. Документ, що підтверджує коливання ціни на ринку має містить:
 • інформацію про стан цін щонайменше на дві дати, що визначають початок (моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару) та кінець часового інтервалу, у якому здійснювалося дослідження цін;
 • результат порівняння цін у відсотковому вираженні.
 • Змінена ціна за одиницю 1 кВт.год. застосовуватися сторонами у розрахункових документах лише на майбутні періоди постачання протягом дії даного договору з дати укладання сторонами додаткової угоди до даного договору.  

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна умов Договору в частині покращення якості предмету закупівлі відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування, що зумовили покращення якості предмету закупівлі, визначених даним Договором та наданням відповідного документального підтвердження. Під покращенням якості предмету закупівлі Сторони розуміють покращення технічних характеристик Товару тощо.  

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав, обґрунтування продовження строку дії даного Договору та строку виконання зобов'язань щодо передачі Товару, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Споживача. До письмового звернення Сторона, що звертається додає документ (документи), що документально підтверджують об’єктивні обставини, що спричинили таке продовження.

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в бік зменшення.

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

 • підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування;
 • сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який встановлює/змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування;
 • нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування або з іншої дати, яка встановлена відповідним документом;
 • зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, в тому числі і загальна вартість Договору;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Сторони погоджуються, що зміна ціни за 1 кВт.год. у зв’язку із зміною регульованих цін (тарифів) здійснюють у такому порядку:

 • підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, у разі зміни тарифу на послугу з передачі електричної енергії (або тарифу на послугу з розподілу електричної енергії у разі якщо до ціни включений тариф на послугу з розподілу) який змінений на підставі рішення регулятора - постанови НКРЕКП, оприлюдненої на офіційному веб сайті НКРЕКП та на  власному веб  сайті Оператора системи передачі;
 • письмове звернення про зміну тарифу на послугу з передачі електричної енергії обов’язково має містити номер та дату прийняття рішення регулятором – постанови НКРЕКП, якою затверджено нові тарифи на послугу з розподілу електричної енергії та дату введення в дію нового тарифу;  
 • нову (змінену) ціну за одиницю послуги з розподілу електричної енергії (1 кВт.год.) у разі затвердження нового тарифу Сторони застосовують з дня введення в дію постанови НКРЕКП або нового тарифу на послугу з передачі електричної енергії;
 • сторони погоджуються про можливість застосування частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України  при внесенні змін до даного договору із підстав, які описані у даному пункті.
 • зміна ціни відбувається за наступною формулою:  Ціна 1 кВт.год. становить: ___ грн. 1 кВт.год. = (___ грн. Ціна РДН (або іншого сегменту ринку)  + ____ грн. Ціна передачі + ___ грн. К) * 1,2 , де застосовується

Ціна передачі – новий тариф на послугу з передачі електричної енергії в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, встановлений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Сторони погоджуються, що зміну ціни за 1 кВт.год. у зв’язку із зміною середньозваженої ціни на ринку «на добу наперед» здійснюють у такому порядку:

 • підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, у разі зміни середньозваженої ціни на електричну енергію на ринку «на добу наперед»;
 • сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який підтверджує зміни середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед».
 • Сторони домовилися, що документ, який підтверджує зміни середньозваженої ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед» є роздруківки з офіційного вебсайту Оператора ринку  (https://www.oree.com.ua) з інформацією щодо середньозваженої ціни електричної енергії на РДН ОЕС України або інший документ, який виданий уповноваженим на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою тощо), який засвідчує зміну середньозваженої ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед». У будь – якому випадку роздруківка або інший документ має містити інформацію про стан цін щонайменше на дві дати, що визначають початок (моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару) та кінець часового інтервалу, у якому здійснювалося дослідження цін та результат порівняння цін у відсотковому вираженні.
 • у разі зміни середньозваженої ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед» така ціна застосовується із дати звернення Сторони щодо зміни ціни або з іншої дати зазначеної Сторонами у додатковій угоді до даного договору;
 • зміна ціни відбувається за наступною формулою:  Ціна 1 кВт.год. становить: ___ грн. 1 кВт.год. = (___ грн. Ціна РДН   + ____ грн. Ціна передачі + ___ грн. К) * 1,2 , де застосовується

Ціна РДН  — змінена ціна в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, яка відповідає середньозваженій ціні РДН, у відповідності до документу, який підтверджує зміну середньозваженої ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед».

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю/договору про постачання електричної енергії споживачу

Пунктом 3.2.4 ПРРЕЕ визначено, що в разі зміни умов договору про постачання електричної енергії споживачу, у тому числі комерційної пропозиції, електропостачальник не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування повідомляє про це споживача з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір.

У разі надання у встановленому порядку електропостачальником споживачу повідомлення про зміни умов договору про постачання електричної енергії (у тому числі зміну ціни), що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та / або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг та / або «останньої надії») та / або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії, договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання споживачу повідомлення), про що зазначається у повідомленні:

1) достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача — у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду / неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня отримання такого повідомлення, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до зазначеної в повідомленні дати зміни умов договору;

2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах — якщо споживач не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду / неприйняття змін у встановлений цим пунктом термін.

Учасник роздрібного ринку (крім споживача) має інформувати споживача, з яким укладено відповідний договір про закупівлю постачання електричної енергії споживачу, про будь-яку зміну в його умовах шляхом направлення відповідної інформації у визначений договором про закупівлю постачання електричної енергії споживачу (обраною споживачем комерційною пропозицією) спосіб (через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет, засобами електронного зв’язку, СМС-повідомленням, у пунктах прийому платежів тощо).

Також, замовнику потрібно врахувати, що у разі якщо останній буде ініціювати розірвання договору та буде ініціювати зміну електропостачальника договору, то така зміна має відбуватися одночасно з ініціюванням ним початку процедури зміни електропостачальника, передбаченої главою 6.1 розділу VI ПРРЕЕ, або укладенням договорів, передбачених Правилами ринку та за умови проведення закупівлі у відповідності до вимог Закону та Особливостей, а у разі остаточного припинення користування електричною енергією - з дотриманням вимог пункту 4.27 ПРРЕЕ.

Та, керуючись пунктом 3.2.5 ПРРЕЕ у таких випадках датою припинення договору вважається дата фактичної зміни електропостачальника або набуття споживачем статусу учасника ринку двосторонніх договорів, або остаточного припинення користування електричною енергією на об'єкті за відповідними точками комерційного обліку. З 21 дня від дати отримання повідомлення до дати припинення договору розрахунки споживача з діючим постачальником здійснюються за зміненими умовами, які були повідомлені споживачу.

Підсумок

Замовнику під час розроблення проекту договору про закупівлю/договору про постачання електричної енергії споживачу потрібно врахувати:

 • істотні умови договору, визначені частиною 7 статті 56 Закону про ринок та пунктом 3.2.7 ПРРЕЕ;
 • положення пункту 19 Особливостей, а саме випадки зміни істотних умов договору про закупівлю. Варто прописати чіткий порядок внесення змін до умов такого договору;
 • після завершення процедури закупівлі договір про закупівлю / договір про постачання електричної енергії споживачу набуває значення «основного документа», яким сторони будуть керуватися, а також врегульовувати договірні відносини та правила поведінки для сторін такого договору, у тому числі підстави та порядок внесення змін до його умов; відповідальність сторін; порядок розірвання або припинення умов такого договору про закупівлю.
#договір про закупівлю#закупівлі електричної енергії#закупівлі на наступний рік#закупівля комунальних послуг#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard