Статті

Особливості укладення договору на закупівлю теплопостачання та приклад додатку ”Уточнення істотних умов” до типового договору на 2024 рік

3
732

Під час укладання договору про закупівлю замовнику обов’язково потрібно врахувати специфіку сфери теплопостачання, а також потурбуватися про підготовку проекту договору, який і задовольняє інтереси замовника, і відповідає вимогам Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. 

Взаємовідносини між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії, споживачами послуг з постачання теплової енергії регулюються згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів, що враховують особливості споживання теплової енергії як товарної продукції та споживання послуги з постачання теплової енергії як комунальної послуги.

Взаємовідносини між теплопостачальними організаціями та споживачами теплової енергії визначаються згідно з Правилами користування тепловою енергією, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 (далі – Правила № 1198). 

Пунктом 14 Правил № 1198 вказано, що споживач зобов’язаний укласти з теплопостачальною організацією договір до початку подачі теплоносія до системи теплоспоживання.

Якщо споживач знаходиться поза межами багатоквартирного будинку та є власником окремої будівлі, то договірні відносини між виконавцем послуг та ним регулюються відповідно до статей 179-188 Господарського кодексу України на основі господарських договорів, який як правило розробляється та оприлюднюється на офіційному веб сайті теплопостачальної організації.

На виконання положень Закону України “Про Житлово-комунальні послуги” (далі - Закон про ЖКП) прийнята постанова № 830, якою затверджено Правила надання послуги з постачання теплової енергії та затверджені типові форми договорів про надання послуги, а саме: 

  • типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем;
  • типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;
  • типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
  • типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;
  • типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

Враховуючи вищенаведене, якщо замовник знаходиться в окремо розташованій будівлі, яка не є багатоквартирним будинком, то теплопостачальна організація може заключити договір купівлі-продажу теплової енергії із споживачем на основі господарських договорів за відповідним тарифом. Або за рішенням власників (співвласників) таких будинків (будівель) – договір на послугу з постачання теплової енергії за відповідним тарифом.

У разі, якщо власником (співвласниками) нежитлових будівель буде прийнято рішення щодо заключення договорів у відповідності до постанови № 830, то такий договір повинен бути заключений на кожну окрему будівлю у зв’язку з тим, що у таких договорах визначаються істотні умови у відповідності до частини третьої статті 12 Закону про ЖКП, а також зазначається інформація про споживача для кожної окремої будівлі (а саме максимальне теплове навантаження будівлі).

Також, якщо замовник розташованих у приміщенні багатоквартирного житловому будинку, в такому випадку замовники повинні укласти з виконавцем послуг типовий договір про надання послуги з постачання теплової енергії, відповідно до обраної співвласниками багатоквартирного будинку моделі договірних відносин.

Згідно з абзацом 4 частини 4 статті 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим державним органом або органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

Варто звернути увагу, що у замовника є можливість уточнення умов (згідно з Законом та Особливостями) договору шляхом формування додатку «Уточнення істотних умов договору» до типового договору, зразок якого наведений нижче.

Додаток до типового договору про надання послуг з постачання теплової енергії/ типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

Уточнення істотних умов закупівлі

1. Цей додаток є невід'ємною частиною до договору № ____ від _____________ (далі - договір) та регулює істотні умови між теплопостачальною організацією (надалі – Виконавець) та ___________ Замовником (далі - Споживач)  з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі - Особливості).

2. Для проведення закупівлі послуг __________________ (вказати назву предмет азакупівлі) відповідно до норм Закону з урахуванням Особливостей до початку закупівлі та перед укладенням договору Споживач погоджує у Виконавця істотні умови закупівлі (предмет, обсяг, строки надання таких послуг, орієнтовну (очікувану) вартість ціни договору), які вважаються погодженими після підписання сторонами відповідного протоколу попереднього узгодження істотних умов закупівлі.

3. За договором Виконавець зобов'язується своєчасно надавати Споживачеві послуги _____________(назва предмета закупівлі) (згідно з Національним класифікатором України // Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015), ___________________________, згідно з умовами цього договору, а Споживач зобов'язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених договором.

4. Місце розташування (адреса) споживача (об'єкту споживача) надання послуг  зазначається в інформаційному листі споживача та інші характеристики об’єкта_______________________________________.

5. Строк надання послуг за договором становить: до "___" ____________ 202_ року, за умови своєчасної оплати фактично спожитих послуг. Виконавець має право обмежувати (припиняти) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі. Обмеження (припинення) надання послуг з постачання теплової енергії  не звільняє споживача від обов'язку із сплати коштів у повному обсязі за фактично отримані послуги.

6. Типи джерел фінансування __________________________________________________________(державний бюджет; міський бюджет; районний бюджет; власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства); бюджет цільових фондів (що не входять до складу державного або місцевого бюджетів) тощо)

7. Тарифи на послуги з теплопостачання встановлюються уповноваженими законом органом ___________ відповідно до закону та визначені у пункті _____ договору.

Орієнтовна (очікувана) вартість послуг закупівлі з урахуванням орієнтовного обсягу послуг становить ___ гривень __ коп. з урахуванням податку на додану вартість (_____________________ гривень __ коп. /словами/).

Розміру плати за абонентське обслуговування за період надання * ___ гривень __ коп. з урахуванням податку на додану вартість (_____________________ гривень __ коп. /словами/).

Усього орієнтовна (очікувана) вартість послуг з постачання теплової енергії становить ___ гривень __ коп. з урахуванням податку на додану вартість (_____________________ гривень __ коп. /словами/).

8. На вимогу споживача орієнтовна (очікувана) вартість ціни за договором може бути розподілена помісячно та за узгодженням оформлена у формі документа, погодженою з виконавцем (помісячне узгодження договірної ціни).

9. Орієнтована (очікувана) ціна за договором може бути змінена (зменшена) за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди, якщо наприкінці встановленого у договорі строку надання послуг по факту споживання споживачем було спожито послуги в обсязі, що менший, ніж передбачено за договором. У такому випадку зменшення орієнтованої (очікуваної) ціни за договором здійснюється на різницю між ціною, що була зазначена у договорі, та ціною за фактично спожиті послуги з урахуванням діючого тарифу на час зменшення.

Якщо зміна (збільшення) тарифів, розміру плати за абонентське обслуговування* призведуть до перевищення орієнтовної (очікуваної) ціни за договором, споживач за погодженням з виконавцем зобов’язаний внести зміни до договору згідно з підпунктом 7 пункту 19 Особливостей в частині зміни вартості ціни за договором без зміни якості послуг.

11. У випадку, якщо за встановлений строк надання послуг споживачем фактично було спожито обсяг послуг, що перевищує обсяг послуг за договором, споживач зобов’язаний провести нову закупівлю та укласти новий договір про закупівлю. У будь-якому випадку споживач зобов’язаний сплатити кошти у повному обсязі за фактично отримані послуги.

12. У разі зміни істотних умов договору сторони оформляють додаткову угоду та за необхідності новий протокол узгодження договірної ціни. 

12.1. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором шляхом направлення відповідного листа (лист може бути направлено у вигляді електронного документу оформленого відповідно до умов чинного законодавства України) на електронну адресу замовника: ________ або виконавця: ________) або на поштову адресу Замовника або Постачальника, визначену у реквізитах цього Договору, з описом відправлення та повідомленням про отримання.

12.2 Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. Днем отримання пропозиції вважається день отримання на електронну адресу визначену пунктом ___ Договору або дата отримання визначена у повідомленні про отримання.

12.3. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

12.4. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

13. Споживачі, які є розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, здійснюють попередню оплату послуг відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) в разі закупівлі:

послуг за поточними видатками - на строк не більше трьох місяців;

послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань - на строк не більше 12 місяців;

послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; послуг, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави; послуг, що закуповуються для забезпечення участі України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах, - на строк не більше 24 місяців.

Розмір та строк попередньої оплати в межах строків, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, а також положення щодо здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати послуг, що згідно з договором передбачається надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Істотні умови договору на 20___ рік  узгоджено:

СПОЖИВАЧ:

ВИКОНАВЕЦЬ:

#договір про закупівлю#закупівлі на наступний рік#закупівля комунальних послуг#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard