Статті

Одностороннє розірвання договору про закупівлю в публічних закупівлях

3
983

Відповідно до пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені в даному пункті.

Водночас під час виконання договору виникає чимало ситуацій, при яких сторонам договору про закупівлю, зокрема замовнику потрібно розірвати договір без згоди іншої сторони договору про закупівлю, тобто в односторонньому порядку. Та чи дозволяє законодавство розривати договір про закупівлю в односторонньому порядку? Та що слід врахувати замовникам, щоб мати можливість розірвати договір в односторонньому порядку будемо розбиратись далі.

Законодавчі підстави для розірвання договору про закупівлю в односторонньому порядку

Відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частина 1 статті 188 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) визначає, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Згідно з частиною 3 статті 651 ЦКУ у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

З огляду на вище наведені норми вбачається, що розірвати договір про закупівлю в односторонньому порядку сторони можуть виключно у випадку, коли така умова передбачена законом, наприклад, така умова може бути передбачена спеціальними нормами щодо певних видів договорів або умову про одностороннє розірвання сторони передбачили в договорі про закупівлю. Відповідно у всіх інших випадках одностороннє розірвання договору про закупівлю не є правомірним.

В якій формі повідомити про розірвання договору про закупівлю?

Стаття 654 ЦКУ визначає, що зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Відповідно розривати договір замовник та / або постачальник товару / надавач послуг / виконавець робіт також повинні в письмовій формі. При цьому, законодавство не містить вимог до такого оповіщення, тому замовник має керуватися умовами договору про закупівлю. Наприклад умовами договору про закупівлю визначено:

«замовник має право достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір у разі невиконання та / або неналежного виконання зобов’язань Постачальником, шляхом направлення письмового повідомлення про це Постачальнику».

Наведеними умовами договору про закупівлю визначено:

  • підставу для розірвання договору про закупівлю - невиконання та / або неналежного виконання зобов’язань постачальником, тобто замовник не може безпідставно прийняти рішення про одностороннє розірвання такого договору, він має довести, що постачальник не виконав або неналежно виконав свої зобов’язання;
  • спосіб повідомлення – направлення письмового повідомлення постачальнику, тобто замовник має оформити повідомлення про розірвання договору про закупівлю у письмовій формі та направити його постачальнику. Варто зазначити, що наведеними вище умовами не визначено з якого моменту договір про закупівлю буде вважатися розірваним, тому замовник має про це зазначити у самому повідомленні.

Коли договір про закупівлю вважається розірваним при односторонньому розірванню?

Законодавство не визначає з якого моменту договір вважається розірваним при односторонньому розірванні, як до прикладу, при розірванні договору за рішенням суду, де чітко визначено - якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Однак в даному випадку можна звернутися до положень ЦКУ, зокрема до спеціальної норми, яка визначена статтею 782 та яка регламентує право наймодавця відмовитися від договору найму. Зокрема, в даній нормі визначено, що наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за найм речі протягом трьох місяців підряд.

У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору. 

З огляду на дану норму, можна її за аналогією права застосувати до будь-якого договору, і вважати, що отримання контрагентом повідомлення про одностороннє розірвання договору є моментом розірвання договору.

Проте, для уникнення суперечностей при розірванні договору про закупівлю доцільніше момент розірвання договору визначити в самому повідомленні. Наприклад, якщо у повідомленні контрагенту замовник визначив, що датою розірвання договору є 18.07.2023, відповідно такий договір є розірваним з 18.07.2023.

При цьому, варто звернути увагу, що при односторонньому розірванні договору про закупівлю укладати додаткову угоду не потрібно, оскільки одностороннє розірвання договору є саме одностороннім правочином, а не домовленістю сторін договору.

Приклад умови, яку варто передбачити в договорі про закупівлю для можливості одностороннього розірвання

«Замовник має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, без укладання додаткової угоди, у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Постачальником / Виконавцем, повідомивши його про це у строк не менше ніж за 10 робочих днів до дати розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Постачальника / Виконавця із зазначенням дати розірвання Договору. В цьому випадку, Договір вважається розірваним (припиненим) з дати, зазначеної в повідомленні Замовника».

Як звітувати про виконання договору про закупівлю при односторонньому розірванні?

Згідно з пунктом 4 Особливостей у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону.

В свою чергу, відповідно до пункту 12 частини першої статті 10 Закону звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднюється замовником протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Відповідно замовник повинен протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору про закупівлю опублікувати звіт про виконання договору про закупівлю.

Як ми уже визначили вище, замовник в повідомленні до контрагента повинен зазначити конкретну дату, з якої договір про закупівлю буде розірваним, і відповідно з такої дати замовник повинен відраховувати 20-денний строк для звітування про виконання договору про закупівлю.

Підсумки

  1. Розірвати договір в односторонньому порядку сторони можуть виключно у випадку, коли така умова передбачена законом або договором. Відповідно у всіх інших випадках одностороннє розірвання договору не є правомірним.
  2. При односторонньому розірванні договору про закупівлю укладати додаткову угоду не потрібно, оскільки одностороннє розірвання договору є саме одностороннім правочином, а не домовленістю сторін договору.
  3. Моментом розірвання договору при односторонньому розірванні слід вважати дату, яку замовник вказує у повідомленні про розірвання договору про закупівлю.
  4. Звітувати про виконання договору про закупівлю при односторонньому розірванні слід протягом 20 робочих днів з дати, яку замовник зазначить в повідомленні про розірвання договору.

пов'язані статті