Статті

Надання згоди на вчинення значних правочинів від ТОВ

3
549

Ще 17.06.2018 набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон), яким внесені зміни до діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, зокрема введено нове поняття в діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю – «значний правочин».

Оскільки значна кількість учасників в публічних закупівлях є товариствами з обмеженою відповідальністю, відповідно дане питання є актуальним і для сфери публічних закупівель.

Що таке значний правочин?

Частина 1 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі-Закон) визначає, що Законом або статутом товариства може встановлюватися особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Водночас частини 2 та 3 зазначеної статті передбачають, що рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Частина 4 статті 44 Закону визначає, що якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Окрім цього, згідно зі статтею 46 Закону значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства з моменту вчинення цього правочину.

У відповідності до зазначених положень Закону видається, що ТОВ в статуті може визначити критерії визначення значного правочину.

До прикладу, визначити, що всі правочини є значними, і відповідно згоду на всі правочини повинні надавати загальні збори учасників.

Натомість якщо такі критерії в статуті ТОВ не визначені, загальні збори учасників надають згоду на вчинення правочинів, якщо вартість таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Водночас у випадку, вчинення правочину із порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, тобто без надання згоди на його вчинення загальними зборами товариства, такий правочин може набути цивільних прав та обов’язків лише після подальшого його схвалення загальними зборами.

Як визначити чи є правочин значним для ТОВ?

Як ми зазначали вище, ТОВ в своєму статуті може визначити критерії визначення значного правочину, або ж не зазначати такі критерії і тоді значними правочинами будуть ті правочини, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Відповідно, щоб з’ясувати чи є правочин значним замовнику потрібно проаналізувати положення статуту переможця ТОВ.

В свою чергу, щоб перевірити вартість чистих активів замовнику також потрібно проаналізувати фінансову звітність ТОВ, яка у відповідності до абзацу 1 пункту 1 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 складається з:

  • балансу (звіту про фінансовий стан);
  • звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);
  • звіту про рух грошових коштів;
  • звіту про власний капітал;
  • приміток до фінансової звітності.

Окрім цього, потрібно врахувати, що згідно з частиною 1 статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Також відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

Водночас поняття «чисті активи» визначено в пункті 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19, затвердженого наказом Міністерством фінансів України № 163 від 07.07.1999 (з подальшими змінами та доповненнями), чисті активи — це активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

При цьому, вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю у фінансовій звітності відображається в Формі №1 БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) в рядку 1495 «Усього за розділом I» балансу.

Чи потрібно в тендерній документації вимагати згоду на вчинення значних правочинів від учасника?

Відповідаючи на дане питання звернемося до частини 1 статті 202 Цивільного кодексу України, в якій  визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Таким правочином, за результатами процедури закупівлі, буде саме укладення договору про закупівлю. Окрім цього, за результатами аукціону ціна тендерної пропозиції може знизитися та надання згоди на вчинення правочину не буде потрібно.

Тому вимогу про надання згоди на вчинення правочину загальними зборами учасників доцільно встановити для надання переможцем при підписанні договору про закупівлю.

Приклад вимоги тендерної документації:

«Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.

У випадку, якщо переможець процедури закупівлі є товариством з обмеженою відповідальністю або товариством з додатковою відповідальністю та договір про закупівлю буде вважатися значним правочином, тобто вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, такий переможець повинен надати рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства або рішення одноособового учасника, яке дає згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі, а також останню затверджену фінансову звітність та статут такого переможця. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до укладення договору про закупівлю».

#надання інформації

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard