Статті

Чи можна збільшувати ціну за одиницю товару у разі продовження договору про закупівлю на 20%?

1
350

Протягом строку дії договору про закупівлю замовник зазвичай має необхідність у внесенні змін до такого договору. З одного боку, можливість зміни істотних умов договору про закупівлю чітко врегульована пунктом 19 Особливостей,  попри це, не кожна ситуація є стандартною та зрозумілою. В матеріалі розбиремо одну із таких, коли замовник продовжує строк дії договору на 20 % та одночасно збільшує ціну за одиницю товару.

Пунктом 17 Особливостей визначено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім, визначених даним пунктом.

Звернемося до статті 638 Цивільного Кодексу України (далі  - ЦКУ), в якій  йдеться про те, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Разом з тим, статтею 180 ГКУ визначено, що зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов.

Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

З наведених норм ЦКУ та ГКУ можна вважати, що до істотних умов договору про закупівлю варто відносити:

  • предмет;
  • ціну;
  • строк дії договору;
  • умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду;
  • умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Продовження строку дії договору в обсязі, що не перевищує 20%

Відповідно до підпункту 8 пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) можуть змінюватися, зокрема, у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Відповідно до частини 6 статті 41 Закону дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Нагадаємо умови застосування підпункту 8 пункту 19 Особливостей:

  • Продовження строку дії саме договору про закупівлю.
  • Продовження на строк, достатній для проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі на початку наступного року.
  • Після такого продовження замовник в наступному році повинен провести процедуру закупівлі / спрощену закупівлю.
  • Сума договору не може перевищувати 20 % вартості початкового договору про закупівлю.
  • Повинні бути затверджені видатки.

Тобто, норма частини 6 статті 41 Закону регулює, крім можливості продовження строку дії договору, також питання збільшення обсягу за договором про закупівлю, але не ціни за одиницю. 

Чому не можна одночасно збільшити ціну за одиницю товару, якщо загальна сума договору в результаті не перевищує 20 відсотків суми початкового договору про закупівлю?

Знову повертаємося до пункту 19 Особливостей, але вже до підстав для зміни такої істотної умови, як ціна за одиницю товару.

Відповідно до підпункту 2 пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі у разі погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

Врахуйте, що зі змісту даної підстави випливає, що підставою для застосування є зміна ціни, коли предметом договору є виключно товар. 

Статтею 526 ЦКУ встановлено, що зобов’язання має виконуватися належним чином, зокрема відповідно до умов договору.

Відповідно до частини першої статті 651 ЦКУ зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Порядок зміни та розірвання господарських договорів передбачений статтею 188 ГКУ.

Поряд з  тим, виходячи зі змісту частини 1 статті 653 ЦКУ, у разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов.

Водночас, статтею 654 ЦКУ зазначається зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Тобто, якщо договір про закупівлю укладається в письмовій формі, то внести зміни сторони мають шляхом укладання додаткової угоди у письмовій формі.

Вносити зміни до істотних умов договору про закупівлю замовник може виключно у випадках, які визначені пунктом 19 Особливостей. При цьому, кожен із цих випадків застосовується залежно від підстави, що спричинили внесення відповідних змін у договір про закупівлю.

Важливо! Застосування різних підстав пункту 19 Особливостей одночасно не має призводити до зміни істотних умов договору про закупівлю у непередбачених Законом з урахуванням Особливостями випадках. При цьому обґрунтування та документальне підтвердження здійснюється сторонами окремо щодо кожного випадку.

Отже, у договорі про закупівлю змінити таку істотну умову, як ціна замовник може виключно за наявності підстав, визначених пунктом 19 Особливостей. Збільшення (зміна) ціни за одиницю товару передбачено відповідно до підпункту 2 пункту 19 Особливостей. Збільшення ціни за одиницю послуг чи робіт Особливостями не передбачено взагалі (підпункт 2 пункту 19 Особливостей застосовується виключно у разі закупівлі товару). Натомість у разі закупівлі послуг чи робіт пункт 19 Особливостей не виключає можливість збільшення загальної суми договору у разі застосування підпунктів 6 та 7 пункту 19 Особливостей, але кожного разу за наявності відповідного обгрунтування.

Норми Закону та Особливостей не містять заборон щодо зазначення кількох підстав в одній додатковій угоді для внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, тому внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни істотних умов можливе також за наявності однієї або кількох підстав кожна з яких має бути обґрунтована та документально підтверджена. 

Тобто, якщо замовник отримує звернення та документальне підтвердження від постачальника щодо необхідності збільшення ціни товару одночасно або після укладення додаткової угоди на підставі підпункту 8 пункту 19 Особливостей, замовник може укласти додаткову угоду на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей, якщо йому вистачає обсягів та така зміна істотної умови не призводить до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

Підсумки

Норма частини 6 статті 41 Закону регулює, крім можливості продовження строку дії договору, також питання збільшення обсягу за договором про закупівлю, але не ціни за одиницю. Натомість, протягом строку дії договору у разі наявності обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, замовник може змінити ціну (в тому числі збільшити ціну за одиницю товару) на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей. При цьому, застосування різних підстав пункту 19 Особливостей одночасно не має призводити до зміни істотних умов договору про закупівлю у непередбачених Законом з урахуванням Особливостями випадках

#договір про закупівлю#зміни до договору#продовження строку дії

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard