Статті

Чи може змінюватися прибуток (маржа) постачальника електричної енергії під час внесення змін до ціни за одиницю товару?

1
378

Однією із складових ціни одного кіловат години електричної енергії є маржа постачальника. Наразі дану складову ціни електричної енергії «називають» по різному «маржа», «коєфіцієнт, який враховує прогнозовані витрати (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо) постачальника для забезпечення його діяльності на організованих сегментах ринку (ринку «на добу на перед», внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку тощо) та непрогнозована витати (небаланси, тощо...)», «коєфіцієнт інфляції за поточний місяць», «торгівельна надбавка (вартість послуг постачальника з врахуванням обов'язкових податків, зборів та платежів, що передбачені правилами ринку, законодавством та іншими нормативними документами)» тощо. Але, питання постає не у правильності назви самої складової ціни електричної енергії, а у можливості зміни такої складової, що й проаналізуємо у даному матеріалі.

Складова ціни одного кіловат годину електричної енергії, яка є предметом розгляду у даному матеріалі на превеликий жаль, але не може бути перевірена замовником щодо реальності таких витратам, до прикладу:

Приклад 1. Маржа. Нормативного визначення «маржа» немає, водночас термін маржа (англ. Margin - запас) залежно від індустрії застосовується у різних контекстах. Однак загальний принцип маржі можна сформулювати такими словами: це різниця між відпускною ціною за одиницю продукції та витратами на її виробництво. Маржу можна розраховувати й у грошових одиницях, або у відсотках. Тобто, у випадку постачання електричної енергії, «маржа» розуміється різниця між фактичними витратами постачальника на купівлю електричної енергії на різних сегментах ринку, враховуючи ціну (тариф) на послугу з постачання електричної енергії та витратами, які несе електропостачальник для постачання електричної енергії замовнику.

Приклад 2. Коєфіцієнт інфляції. Визначення «коєфіцієнт інфляції» також віднайти немає можливості. Разом з тим є інше тлумачення «Індекс споживчих цін (індекс інфляції)» - показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари  та  послуги,  які придбаває населення для невиробничого споживання. Тобто у даному випадку розуміється динаміка рівня цін на електричну енергію, які змінюються та підтверджуються даними Державної служби статистики України, до прикладу умови договору:

Аналізуючи умови договору не зрозуміло, який рівень цін, по яких регіонах та яких товарів аналізується для порівняння, при цьому ціна електричної енергії є вільною і формується постачальником самостійно, виходячи із витрат, які несе постачальник.

Приклад 3. Коєфіцієнт, який враховує прогнозовані витрати (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо) постачальника для забезпечення його діяльності на організованих сегментах ринку (ринку «на добу на перед», внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку тощо) та непрогнозована витати (небаланси, тощо...), до прикладу умови договору:

Даний коєфіцієнт взагалі не містить чіткості у розрахунку, але якщо розглядати зазначені умов, то постачальник такий коефіцієнт визначає на дату формування комерційної пропозиції, тобто на дату укладання договору про закупівлю та в подальшому значення коєфіцієнту є незмінним протягом усього терміну дії договору.    

Беручи до уваги наведені приклади умов договору про постачання електричної енергії можна виснувати, що  ціни за одиницю одного кіловат годину містить складову, яка може бути сталою (твердою), а може бути такою що визначається щомісяця виходячи із показників, які визначені сторонами в умовах проєкту договору, а в подальшому і в умовах договору, який підписується сторонами.

Тому, відповідь про (не)можливість зміни такої складової як «маржа», «коєфіцієнт інфляції», «коєфіцієнт, який враховує витрати постачальника» тощо (надалі по тексту – складова витрат) варто розділити на декілька випадків.

Перший випадок, у разі якщо умовами договору сторони визначити, що складова витрат є незмінним протягом усього терміну дії договору, як за прикладом 3. Відповідь у даному варіанті очевидна, що на дату укладання договору сторони встановили чітко, що така складова не змінюється, а тому і змінюватися не може.

Другий випадок, у разі якщо умовами договору сторони визначити, що складова витрат є розрахованою щомісяця. Але, у даному випадку варто проаналізувати можливість застосувати такі умови. 

Так як, згідно пункту 3.2.7 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року (надалі – ПРРЕЕ) істотною умовою договору є ціна та / або порядок її розрахунку. Тобто, порядок розрахунку ціни є істотною умовою договору і якщо сторонами на дату укладання договору визначено таку складову, яка є змінною, то для того щоб внести зміни до ціни за одиницю товару в зазначеній складові потрібно знайти підставу внесення змін до істотних умов договору. 

Випадки зміни ціни за одиницю товару, визначенні у пункті 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Аналізуючи передбачені пунктом 19 Особливостей підстави для внесення змін до істотних умов договору про закупівлю досить схожою є підстава наведена у підпункті 7, а саме:

  • зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Із умов укладеного договору за прикладом 2 вбачається, що пункт 5.24.7. Договору передбачає зміну ціни у разі зміни встановленого, згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

У випадку зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, який застосовується в Договорі, нова (змінена відповідно до пп. 7 п. 5.24. цього Договору) ціна за одиницю товару за Договором розраховується наступним чином:

Цн = ((Ц*Кінф) + Тпер)*1,2, з ПДВ

де,

Цн – нова (змінена) ціна за одиницю товару за Договором, грн/кВт*год, з ПДВ;

Ц – ціна електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді (без урахування регульованих тарифів), грн/кВт*год, без ПДВ;

Кінф - коєфіцієнт інфляції за поточний місяць визначається у розрахунку до попереднього місяця (згідно індексу споживчих цін по регіонах у 2024 році (до відповідного місяця)), що опубліковано у встановленому порядку Державною службою статистики України на офіційному вебсайті за адресою.

Для першого розрахунку коєфіцієнту інфляції (у разі якщо перша зміна відбувається (або застосовується) у перший місяць постачання товару, в усіх інших випадках даний пункт не застосовується) Кінф – це коефіцієнт інфляції за поточний місяць у порівнянні з місяцем, що передує місяцю, в якому почалося постачання товару. Зазначена величина інфляції визначається відповідно до даних, опублікованих у встановленому порядку Державною службою статистики України;

Тпер – тариф на послуги з передачі електричної енергії, грн/кВт*год, без ПДВ;

1,2 – математичне вираження ставки податку на додану вартість (ПДВ – 20%).

Що ж вбачається із умов укладеного договору за прикладом 2? Що дані умов можна назвати формальними, так як сторони не домовилися, які індекси споживчих цін та у якому регіоні мають використовуватися сторонами та, щодо якого товару. Тому, застосування таких умов будуть містити суперечності в даній частині і не тільки. Розбираємося далі.

Умовами пунктів 5.11. та 5.12. Договору визначено, що «Ціна електричної енергії має зазначатися Постачальником у рахунках про оплату електричної енергії за цим Договором, у тому числі у разі її зміни. Постачальником складається Рахунок на оплату та Акт приймання-передачі електричної енергії та, не пізніше 10 числа місяця наступного за розрахунковим, надається Споживачу. Споживач до 15 числа місяця наступного за розрахунковим, зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту приймання-передачі електричної енергії, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати у письмовій формі вмотивовану відмову від підписання.» На сайт Державної служби статистики України за адресою не було можливості ознайомитися із інформацією - сайт не відкривався, а тому Повідомлення Державної служби статисти України є можливість віднайти на сайті Верховної Ради України за посиланням, згідно якого можна зрозуміти, що повідомлення сформоване від 12.03.2024 року про індекс споживчих цін у лютому  2024 порівняно із січнем 2024 року, водночас рахунок на оплату постачальник має надати не пізніше 10 числа наступного за розрахунковим місяцем, а відтак на дату формування рахунку постачальнику відомості, які необхідні для зміни ціни відсутні.

Тому, застосувати зміну однієї із складових ціни електричної енергії у редакції договору про постачання електричної енергії за прикладом 2 немає достатньої інформації, чіткості даних, які беруться для зміни, а тому і немає достатніх правових підстав внесення змін до ціни за 1 кВт.год. електричної енергії. Окрім того, індекс сподивчих цін розраховується для електричної енргії як товар в цілому, а не на його частину чи складову ціни такого товару.

Третій випадок, у разі якщо умовами договору сторони визначити складову витрат і не вказали, що така складова не може змінюватися. Знову ж таки згадуємо пункт 3.2.7 ПРРЕЕ, що істотною умовою договору є ціна та / або порядок її розрахунку, а тому аналізуємо випадки зміни ціни за одиницю товару, визначенні у пункті 19 Особливостей.

Які ж підпункти пункту 19 Особливостей можна розглядати? А це є підпункт 2, 5 та 7 пункту 19 Особливостей.

Підпункт 2 пункту 19 Особливостей – передбачає зміну ціни на ринку електричної енергії, а в нашому випадку розглядається зміна складової витрат, яка є іншими витрати, як у прикладі 1, а тому у замовник використати дану підставу немає можливості.

Підпункт 5 пункту 19 Особливостей – передбачає  погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), тобто на підставі зазначеного пункту сторони можуть лише зменшити складову витрат, яка буде передбачати зміну 1 – єї кВт. години електричної енергії.  

Підпункт 7 пункту 19 Особливостей – передбачає зміну встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Тобто, зазначений підпункт пункту 19 Особливостей не містить такої підстави, як зміну «маржі» чи «витрат (регульованих та фіксованих платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення його діяльності на організованих сегментах ринку (ринку «на добу на перед», внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку тощо) та непрогнозована витати (небаланси, тощо...)».

А відтак, найбезпечніший варіант у разі погодження сторонами зміни складової витрат постачальника є зміна в сторону зменшення такої складовою, що має потягти зміну ціни за 1 кВт.год електричної енергії на підставі підпункту 5 пункту 19 Особливостей.

Підсумки

Приймаючи рішення про (не)можливість зміни однієї із складових ціни електричної енергії замовнику слід аналізувати умови договору на предмет можливості зміни ціни за зазначеною підставою, але найбезпечніший варіант для замовника, у разі необхідності змінити такої складової витрат 1 кВт.год. електричної енергії є підстава визначена підпунктом 5 пункту 19 Особливостей та лише у разі її зменшення. 

пов'язані статті